روش ساده تشخیص الیاف پشم دباغی شده از الیاف پشم دستچین!

Creator: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date: 1401/06/28

Published date : 1401/06/28

Read more

اکسپو 2020 دبی بستری قدرتمند برای بهبود جایگاه فرش ایرانی در دنیا

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1400/10/25

Published date : 1400/10/25

Read more

روش تشخیص رنگهای طبیعی از مصنوعی

Creator: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date: 1400/06/14

Published date : 1400/06/14

Read more

پیرامون شستشوی قالی

Creator: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date: 1400/06/13

Published date : 1400/06/13

Read more

پیرامون فرش دستباف و نگهداری از آن

Creator: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date: 1400/04/30

Published date : 1400/04/30

Read more

روش ساده تشخیص الیاف پشم دباغی شده از الیاف پشم دستچین!

Creator: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date: 2022/09/19

Publishing Article:2022/09/19

Read more

اکسپو 2020 دبی بستری قدرتمند برای بهبود جایگاه فرش ایرانی در دنیا

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 2022/01/15

Publishing Article:2022/01/15

Read more

روش تشخیص رنگهای طبیعی از مصنوعی

Creator: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date: 2021/09/05

Publishing Article:2021/09/05

Read more

پیرامون شستشوی قالی

Creator: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date: 2021/09/04

Publishing Article:2021/09/04

Read more

پیرامون فرش دستباف و نگهداری از آن

Creator: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date: 2021/07/21

Publishing Article:2021/07/21

Read more