روش ساده تشخیص الیاف پشم دباغی شده از الیاف پشم دستچین!

پدیدآورنده: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

تاریخ بارگزاری: 1401/06/28

ادامه مطلب

اکسپو 2020 دبی بستری قدرتمند برای بهبود جایگاه فرش ایرانی در دنیا

پدیدآورنده: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد در حوزه فرش دستباف)

تاریخ بارگزاری: 1400/10/25

تاریخ انتشار : 1400/10/25

ادامه مطلب

روش تشخیص رنگهای طبیعی از مصنوعی

پدیدآورنده: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

تاریخ بارگزاری: 1400/06/14

ادامه مطلب

پیرامون شستشوی قالی

پدیدآورنده: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

تاریخ بارگزاری: 1400/06/13

ادامه مطلب

پیرامون فرش دستباف و نگهداری از آن

پدیدآورنده: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

تاریخ بارگزاری: 1400/04/30

ادامه مطلب

روش ساده تشخیص الیاف پشم دباغی شده از الیاف پشم دستچین!

پدیدآورنده: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

تاریخ بارگزاری: 2022/09/19

ادامه مطلب

اکسپو 2020 دبی بستری قدرتمند برای بهبود جایگاه فرش ایرانی در دنیا

پدیدآورنده: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد در حوزه فرش دستباف)

تاریخ بارگزاری: 2022/01/15

انتشار مقاله:2022/01/15

ادامه مطلب

روش تشخیص رنگهای طبیعی از مصنوعی

پدیدآورنده: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

تاریخ بارگزاری: 2021/09/05

ادامه مطلب

پیرامون شستشوی قالی

پدیدآورنده: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

تاریخ بارگزاری: 2021/09/04

ادامه مطلب

پیرامون فرش دستباف و نگهداری از آن

پدیدآورنده: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

تاریخ بارگزاری: 2021/07/21

ادامه مطلب