پژوهش ها و مقالات

اکسپو 2020 دبی بستری قدرتمند برای بهبود جایگاه فرش ایرانی در دنیا

نویسنده: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد در حوزه فرش دستباف)

تاریخ انتشار: 2022/01/15

انتشار مقاله:3885/09/14

ادامه مطلب

روش تشخیص رنگهای طبیعی از مصنوعی

نویسنده: هادی پورجهان

تاریخ انتشار: 2021/09/05

ادامه مطلب

پیرامون شستشوی قالی

نویسنده: هادی پورجهان

تاریخ انتشار: 2021/09/04

ادامه مطلب

پیرامون فرش دستباف و نگهداری از آن

نویسنده: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

تاریخ انتشار: 2021/07/21

ادامه مطلب

نیم نگاهی به روش طراحی استاد علی رشتی زاده

نویسنده: مسعود محمدبیگی

تاریخ انتشار: 2020/06/08

ادامه مطلب

اکسپو 2020 دبی بستری قدرتمند برای بهبود جایگاه فرش ایرانی در دنیا

نویسنده: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد در حوزه فرش دستباف)

تاریخ انتشار: 2022/01/15

انتشار مقاله:3885/09/14

ادامه مطلب

روش تشخیص رنگهای طبیعی از مصنوعی

نویسنده: هادی پورجهان

تاریخ انتشار: 2021/09/05

ادامه مطلب

پیرامون شستشوی قالی

نویسنده: هادی پورجهان

تاریخ انتشار: 2021/09/04

ادامه مطلب

پیرامون فرش دستباف و نگهداری از آن

نویسنده: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

تاریخ انتشار: 2021/07/21

ادامه مطلب

نیم نگاهی به روش طراحی استاد علی رشتی زاده

نویسنده: مسعود محمدبیگی

تاریخ انتشار: 2020/06/08

ادامه مطلب