بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید واردکنندگان فرش دستباف ایرانی در اتحادیه اروپا

Creator : ملیحه سیاوشی- محمد غفورنیا- نادر وصالی

Publish Date : 1397/1/1

چکیده هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید واردکنندگان فرش دست باف ایرانی است. این پژوهش کاربردی و به لحاظ نوع داده های مورد استفاده، کیفی است. داده های پژوهش، با استفاده از مصاحبه با واردکنندگان فرش دست باف ایرانی در اتحادیه ی اروپا که در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی فرش دست باف در تهران حضور داشتند، جمع آوری شدند. شیوه ی نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس بوده و برای تعیین حجم نمونه، از روش متوالی، استفاده شد. براین اساس، با 14 نفر از واردکنندگان فرش دست باف ایرانی به اتحادیه اروپا مصاحبه شد که تعداد 11 نفر از آن ها اصالتا اروپایی و سه نفر دیگر ایرانی مقیم اروپا بودند. تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از تحلیل محتوای کیفی انجام شد. نتایج تحلیل محتوا، منجر به شناسایی 233 کد اولیه شد که در قالب 62 کد گزینشی دسته بندی شدند. با بازبینی و تصفیه ی کدهای گزینشی، 38 تم فرعی شناسایی شدند که در نهایت در قالب 5 تم اصلی طبقه بندی شدند. برخی از شاخص ها تأثیر مثبت و برخی تأثیر منفی بر تصمیم گیری نسبت به خرید فرش ایرانی داشتند. 5 تم اصلی شناسایی شده عبارت اند از: «محصول، قیمت، توزیع، ترفیع، و عوامل محیطی». برخی از شاخص های شناسایی شده در این تحقیق نظیر سفارش پذیری در تولید، کیفیت عرضه، فضاسازی منفی رسانه ای علیه ایران، منحصربه فرد بودن فرش، داشتن شریک تجاری مطمئن در ایران، ارائه گواهینامه های معتبر بی نالمللی، وضعیت اقتصادی در کشور مقصد و غیره، برای نخستین بار و از دیدگاه واردکنندگان مورد اشاره قرار گرفت؛ که نشان دهنده تمایز این پژوهش با تحقیقات قبلی درزمینه ی بازاریابی فرش است. کلیدواژه ها: تصمیم خرید واردکننده، فرش دست باف ایرانی، بازاریابی فرش، اتحادیه اروپا، تحلیل محتوای کیفی ... Read more

انتشار کامل مقاله در دو فصلنامه گلجام، شماره 33، بهار و تابستان 1397 جهت دریافت فایل کامل مقاله بر روی فایل پیوست کلیک کنید.

User comments

0 Comment

Your comment was successfully submitted
Please enter your name Please enter your email Please enter your comment
Post your comment
Please login to post a comment Register / Login
Article rating 0