روش ساده تشخیص الیاف پشم دباغی شده از الیاف پشم دستچین!

Creator : هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date : 1401/6/28

روش ساده تشخیص الیاف پشم دباغی شده از الیاف پشم دستچین ! بدون آزمایشگاه میتوانید طول الیاف را بطور متوسط بسنجید این کار با باز کردن تاب نخ در چند قسمت از کلاف یا بوبین نخ و گرفتن ابتدا و انتهای الیاف با پنسی ظریف و اندازه گیری با خط کش امکان پذیر است. اما با داشتن ذره بینی محدب با بزرگنمایی حداقل 40 برابر لیف را نیز میتوان از جهاتی شناخت. اگر نخ حاوی پوست بدن گوسفند بود این پوست سه حالت میتواند داشته باشد: 1_پوست نازک و شوره دار به نحوی که به سفیدی بزند که این پوست همان شوره حاصل تعریق گوسفند است و در آب داغ حل میشود. 2_پوست نازک که تقریبا نمای پوست بدن گوسفند را دارد و در آب داغ فرم پذیر شده ولی حاوی چربی نیست که حاصل چرای ناقص و گرسنگی گوسفند و لاغر شدنش است. 3_پوستی ضخیمتر که در آب داغ به شکل چربی در می آید این شکل از پوست برای فرش کابوسی سهمگین است و نمایانگر نخ دباغی است.

View: 503   |  

User comments

0 Comment

Your comment was successfully submitted
Please enter your name Please enter your email Please enter your comment
Post your comment
Please login to post a comment Register / Login
Article rating 0