اصالت، شفافیت و منزلت، 3 اصل اساسی مجموعه ایران گره

Creator: واحد تحقیق و توسعه مجموعه ایران گره

Publish Date: 1402/11/14

Read more

فرش دستباف را با هیچ کفپوش دیگری مقایسه نکنیم ...

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1402/08/05

Read more

انجمنِ صنفیِ عِلمی و عَمَلی در حوزه فرش دستباف ایران

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1402/07/22

Published date : 1402/07/09

Read more

روش ساده تشخیص الیاف پشم دباغی شده از الیاف پشم دستچین!

Creator: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date: 1401/06/28

Published date : 1401/06/28

Read more

اکسپو 2020 دبی بستری قدرتمند برای بهبود جایگاه فرش ایرانی در دنیا

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1400/10/25

Published date : 2643/04/04

Read more

اصالت، شفافیت و منزلت، 3 اصل اساسی مجموعه ایران گره

Creator: واحد تحقیق و توسعه مجموعه ایران گره

Publish Date: 2024/02/03

Read more

فرش دستباف را با هیچ کفپوش دیگری مقایسه نکنیم ...

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 2023/10/27

Read more

انجمنِ صنفیِ عِلمی و عَمَلی در حوزه فرش دستباف ایران

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 2023/10/14

Publishing Article:2023/10/01

Read more

روش ساده تشخیص الیاف پشم دباغی شده از الیاف پشم دستچین!

Creator: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date: 2022/09/19

Publishing Article:2022/09/19

Read more

اکسپو 2020 دبی بستری قدرتمند برای بهبود جایگاه فرش ایرانی در دنیا

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 2022/01/15

Publishing Article:3264/06/24

Read more