اصالت، شفافیت و منزلت، 3 اصل اساسی مجموعه ایران گره

Creator: واحد تحقیق و توسعه مجموعه ایران گره

Publish Date: 1402/11/14

Read more

فرش دستباف را با هیچ کفپوش دیگری مقایسه نکنیم ...

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1402/08/05

Read more

انجمنِ صنفیِ عِلمی و عَمَلی در حوزه فرش دستباف ایران

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1402/07/22

Published date : 1402/07/09

Read more

روش ساده تشخیص الیاف پشم دباغی شده از الیاف پشم دستچین!

Creator: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date: 1401/06/28

Published date : 1401/06/28

Read more

اکسپو 2020 دبی بستری قدرتمند برای بهبود جایگاه فرش ایرانی در دنیا

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1400/10/25

Published date : 2643/04/04

Read more

ارائه مدل محرک های زنجیره تأمین سبز مورد مطالعه: هنر صنعت فرش دستباف

Creator: اسماعیل مزروعی نصرآبادی (استادیار گروه مدیریت و کارافرینی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کاشان)- طیبه جعفری گهرویی (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فرش، دانشکدۀ معماری و هنر دانشگاه کاشان)

Publish Date: 1399/02/07

Published date : 1396/01/01

Read more

خرید را از حالت معامله به یک بازی استراتژیک تبدیل کنیم...

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1398/06/11

Published date : 1399/10/07

Read more

اتحادیه ایده آل

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1398/07/15

Published date : 1398/07/15

Read more

پیرامون فرش دستباف و نگهداری از آن

Creator: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date: 1400/04/30

Published date : 1400/04/30

Read more

نظریه بازی: یک بازی استراتژیک میان رقبا

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1398/06/11

Published date : 1399/10/07

Read more

خرید را از حالت معامله به یک بازی استراتژیک تبدیل کنیم...

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1398/06/11

Published date : 1399/10/07

Read more

نظریه بازی: یک بازی استراتژیک میان رقبا

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1398/06/11

Published date : 1399/10/07

Read more

به صدای مشتری گوش فرا دهید

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1398/06/11

Published date : 1399/04/30

Read more

اتحادیه ایده آل

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1398/07/15

Published date : 1398/07/15

Read more

شناسایی استراتژی ورود فرش ابریشم قم به بازار فرش دستباف چین

Creator: غلامرضا سلیمانی (دکتری مدیریت بازرگانی) - سهیل صادقی (کارشناس ارشد MBA گرایش بازاریابی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی)

Publish Date: 1399/01/31

Published date : 1394/04/01

Read more

فرش به مثابه نماد؛ بررسی شکل مصرف فرش دستباف در اروپا از سده های میانه تا قرن 18 میلادی (12 ه ق )

Creator: مهلا تختی (دانشجوی دکتری پژوهش هنر-دانشگاه تربیت مدرس تهران)- دکتر رضا افهمی (دانشیار گروه پژوهش هنر-دانشگاه تربیت مدرس تهران )- دکتر جواد نیستانی(دانشیار گروه باستان شناسی- دانشگاه تربیت مدرس تهران)

Publish Date: 1399/01/31

Published date : 1397/10/01

Read more

بررسی تاریخی تقابل سنت و مدرنیته در طرح و رنگ فرش دستباف شهری ایران

Creator: چکامه ضمیری- کامران افشار مهاجر

Publish Date: 1399/02/07

Published date : 1398/02/01

Read more

ساختار بازار جهاني فرش دستباف و بازارهاي هدف صادراتي ايران

Creator: ميرعبدالله حسيني- زورار پرمه

Publish Date: 1399/02/07

Published date : 1383/01/01

Read more

بررسي موانع و ارائه راهكارهاي بكارگيري تجارت الكترونيكي در زمينه توسعه صادرات فرش دستباف ايران

Creator: ﺩﻛﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮﻧﮋﺍد- ﻋﻠﻲ ﺳﺠﺎﺩﻱ ﭘﻨﺎﻩ- ﺳﻴﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﺻﻔﻮﻱ ﻣﻴﺮﻣﺤﻠﻪ- ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺟﻠﻲ ﻗﺸﻼﺟﻮﻗﻲ

Publish Date: 1399/02/07

Published date : 1388/07/01

Read more

بررسي عوامل مؤثر در توسعه صادرات فرش دستباف ایران با رويكرد محيط کلان

Creator: دکتر مرتضي فرجي- آزاده شاکري سياوشان

Publish Date: 1399/02/07

Published date : 1391/04/01

Read more

ارائه مدل محرک های زنجیره تأمین سبز مورد مطالعه: هنر صنعت فرش دستباف

Creator: اسماعیل مزروعی نصرآبادی (استادیار گروه مدیریت و کارافرینی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کاشان)- طیبه جعفری گهرویی (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فرش، دانشکدۀ معماری و هنر دانشگاه کاشان)

Publish Date: 1399/02/07

Published date : 1396/01/01

Read more

بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید واردکنندگان فرش دستباف ایرانی در اتحادیه اروپا

Creator: ملیحه سیاوشی- محمد غفورنیا- نادر وصالی

Publish Date: 1399/02/07

Published date : 1397/01/01

Read more

نیم نگاهی به روش طراحی استاد علی رشتی زاده

Creator: مسعود محمدبیگی

Publish Date: 1399/03/19

Published date : 1399/03/19

Read more

پیرامون فرش دستباف و نگهداری از آن

Creator: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date: 1400/04/30

Published date : 1400/04/30

Read more

پیرامون شستشوی قالی

Creator: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date: 1400/06/13

Published date : 1400/06/13

Read more

روش تشخیص رنگهای طبیعی از مصنوعی

Creator: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date: 1400/06/14

Published date : 1400/06/14

Read more

اکسپو 2020 دبی بستری قدرتمند برای بهبود جایگاه فرش ایرانی در دنیا

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1400/10/25

Published date : 2643/04/04

Read more

روش ساده تشخیص الیاف پشم دباغی شده از الیاف پشم دستچین!

Creator: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date: 1401/06/28

Published date : 1401/06/28

Read more

انجمنِ صنفیِ عِلمی و عَمَلی در حوزه فرش دستباف ایران

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1402/07/22

Published date : 1402/07/09

Read more

فرش دستباف را با هیچ کفپوش دیگری مقایسه نکنیم ...

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1402/08/05

Read more

اصالت، شفافیت و منزلت، 3 اصل اساسی مجموعه ایران گره

Creator: واحد تحقیق و توسعه مجموعه ایران گره

Publish Date: 1402/11/14

Read more