تبیین نقش زیبایی شناسی فرش دستباف در جایگاه اقتصادی و تجاری آن به خارج از کشور

Creator : بهاره بیگی هرچگانی

Publish Date : 1395/4/1

چکیده: زیبایی فرش ایران یكی از عوامل اصلی درآمدزایی و هنری است که باعث ماندگاری آن در جهان هنر و هنریان شده است . شناخت بنیان چنین زیبایی هایی، ارزیابی از فرش را هموار کرده است و برای این ارزیابی، معیارهای مناسبی به دست می دهد . همچنین هدف این است که صرف نظر از ارزشهای مختلف اقتصادی و هنری ...که موضوع اصلی این مجموعه میباشد، ساده انگاری است اگر تصور کنیم در دنیای پیش روی امروزی، که نظرات و تحلیل های علمی بر تمام وجوه زندگی انسان حاکم است، از جمله روابط بین تولید و عرضه و تقاضا، کالایی را بدون در نظر گرفتن الزامات توجیه کنندة کیفیتی آن به بازارهای جهان بتوانیم بفرستیم؛ به خصوص کالایی نظیر فرش که در آن نیازهای فرهنگی و هنری جزئی جدا نشدنی از مفهومی است که به عنوان کیفیت برای فرش ایران در نظر گرفته میشود .در نتیجه با در نظر گرفتن این موضوع که عرضه بیشتر توأم است یعنی فرش ایران توجه ویژه ای را قائل ، با تولید بیشتر و بدنبال آن تقاضای کالا، باید در حفظ کیفیت و اعتبار بخشی به فرش شد .در این مقاله سعی شد به ترتیب در ابتدا به تعریفی از فرش ایران و ارزش این کالای با قدمت و آوردن دلایل ارزش شماری اقتصادی آن همچنین از چگونگی اهمیت و جایگاه فرش ایران در خارج از کشور پرداخته شود. واژگان کلیدی :زیباشناسی، فرش دستباف، اقتصادی و تجاری. ... Read more

مقدمه در گذشته توسعه اقتصادی و تجاری فرش ایران در کشورهای غربی(اروپا و آمریكا) در حدی بود که تا بالای 52 % کل واردات فرش در بازارهای بین المللی را حایز می شد. در این توسعه، باز هم علاوه بر ارزش اقتصادی باید نخست اعتبار هنری و فرهنگی فرش را مورد توجه قرار داد که از زمان صفویه شروع و از زمان قاجار به بعد اوج گرفته است و این توسعه از جهات مدیریت بیشتر مدیون خارجیان است. فرش تنها کالای بزرگ و جدی فرهنگی است که ارزش های تجاری و اقتصادی آن موجب توسعة آن گردیده است. کما اینكه امروزه نه تنها در موزه ها، بلكه در بسیاری از کاخ های سلاطین، دولتیان و دولتمندان جهان، مزین از فرش های نفیس ایران می باشد. انتشار کامل مقاله در مجله مطالعات هنر و معماری- سال دوم- شماره 4 و 5 جهت دریافت فایل کامل مقاله بر روی فایل پیوست کلیک کنید.

User comments

0 Comment

Your comment was successfully submitted
Please enter your name Please enter your email Please enter your comment
Post your comment
Please login to post a comment Register / Login
Article rating 0