شناسایی استراتژی ورود فرش ابریشم قم به بازار فرش دستباف چین

Creator : غلامرضا سلیمانی (دکتری مدیریت بازرگانی) - سهیل صادقی (کارشناس ارشد MBA گرایش بازاریابی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی)

Publish Date : 1394/4/1

چکیده: هدف این پژوهش شناسایی استراتژی ورود فرش ابریشم قم به بازار فرش دستباف چین نفر از کارشناسان 21 (مورد مطالعه خوشه فرش دستباف قم) میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل و خبرگان خوشه فرش دستباف قم و مرکز ملی فرش ایران بوده و از طریق سرشماری اقدام به جمع آوری دادههای پژوهش شـده است. روش تحقیق، روش دلفـی بوده و در طی دو مـرحله (راند) اقدام به جمع آوری و رتبه بندی دادهها شده است و سپس با استفاده از ماتریس سوات استراتژیهای قابل اجرا شناسایی و نسبت به تعیین میزان جذابیت نسبی این استراتژی ها از طریق ماتریس برنامه ریزی استراتژیك کمی اقدام شده است. با توجه به نتایج حاصل از الویت بندی استراتژیها، راهبرد تنوع محصول دارای بیشترین نمره جذابیت بوده و به دنبال آن رسوخ در بازار از طریق تلاشهای بازاریابی و اقدامات تشویقی در راستای ترغیب و جذب مشتریان توصیه شده است. بنابراین برای ورود و حضور موفق و بلند مدت فرش ابریشم قم به بازار کالاهای لوکس در چین تنوع بخشی به محصولات و بدنبال آن اقداماتی از جانب متولیان دولتی فرش مانند مرکز ملی فرش ایران در راستای تبلیغات محیطی با تاکید بر جنبههای مختلف فرش، انجام تحقیقات بازار توسط افراد کارشناس و متعهد، توجه به بحث برندسازی و مشهورسازی برندهای موجود از جمله اقداماتی است که در راستای ورود به بازار فرش دستباف چین بعنوان یك کالای لوکس بایستی مورد توجه قرار گیرند. واژگان کلیدی: استراتژی- خوشه فرش دستباف قم- ماتریس سوات- ماتریس برنامهریزی استراتژیك کمی- روش دلفی ... Read more

مقدمه: صنعت فرش بیشتر یك صنعت روستایی است که در خدمت کشاورزی و احتیاجات روستایی است، درآمد روستاییان را بالا می برد، حجم تولید را گسترش می دهد، اوقات فراغت و بیکاری را پر کرده و به تولید ناخالص ملی نیز می افزاید. و با توجه به اشتغال زایی، این صنعت می تواند، مانع مهاجرت نیروی فعال روستا به حاشیه شهرها شود. همچنین فرش دستباف یکی از مهمترین حرفه های اجتماعی است که با کمترین سرمایه، بیشترین بهره دهی را دارد و ارزش درصد است 65 افزوده این صنعت حدود )در واقع افزایش صادرات و بهبود سهم بازار موجبات مثبت شدن 1392(بازرگان، سرمد و حجازی، تراز تجاری، اشتغالزایی، ارزآوری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را بدنبال دارد. اهمیت صادرات فرش فقط در ارزآور بودن این صنعت نیست بلکه اشتغالی که ایجاد می نماید از اهمیت بیشتری برخوردار است بنابراین با انتخاب تدابیر مناسب و استراتژی های متناسب در راستای ورود به بازار هدف علاوه بر توسعه صادرات و ارزآوری این صنعت پرسود زمینه اشتغال زایی را نیز با بالا رفتن تولید که نتیجه تقاضای بالای بازار هدف می باشد فراهم می آورد. از ده سال گذشته تاکنون روند صادرات فرش دستباف ایران به چین افزایشی بوده و نشان از آن دارد که چینی ها جایی برای فرش ایران در زندگی خود باز کرده اند با توجه به پیشرفت خانواده های چینی در بالا رفتن قدرت خرید آنها می توانیم با معرفی درست و تدابیر مناسب جای فرش ایرانی را در خانه های چینی باز کنیم. امروز درصد جمعیت یك میلیارد و سیصد و پنجاه و هفت میلیون نفری یعنی چیزی حدود 30حدود چهارصد و هفت میلیون نفر در چین دارای قدرت خرید بالایی هستند و فضا برای فرش بسیار زیاد است لوکس دنیا را خریداری کرده و به همین دلیل فرش ایرانی می تواند در سبد خرید ثروتمندان این کشور نقش موثری داشته باشد (اتاق بازرگانی ایران و چین). دکتر فرزانه چاوشباشی در تحقیقی با عنوان اقتصاد فرش ایرانی، با بررسی جایگاه فرش در اقتصاد ملی و نقش آن در اشتغال و تولید ملی فرش ایرانی بعنوان محصول هنر و صنعت، سابقهای بسیار طولانی در تاریخ ایران دارد، اما با وجود قدمت دیرینه فرش در فرهنگ ایران، این کالا در حال حاضر در رونق اقتصادی و بهبود شاخصهای صادراتی، شاهد بروز مشکلات و نارساییهای متعدد در انطباق با شرایط نوین بازارهای بینالمللی و کسب موقعیتی درخور شأن مقام خود است. فرش ایرانی، سهم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی ایران از لحاظ تحصیل ارز و اشتغالزایی دارد و به دلیل کسب ارزش افزوده نسبتاً بالا، در اقتصاد ملی دارای ). ندا فرحبخش در مقالهای با عنوان بررسی 1392 ارزش و اهمیت قابل توجهی است (چاوش باشی، عوامل موثر بر صادرات فرش، عوامل موثر بر صادرات فرش از قبیل تولید فرش، قیمت فرش و شوکهای طرف عرضه (پیمان ارزی) را در نظر گرفته و اثر آنها را بر صادرات میسنجد. نتایج حاکی از این است که در طی دوره مورد بررسی تمامی متغیرهای فوق بر صادرات فرش، تاثیر مثبتی برجا میگذارند؛ بخصوص قیمت های نسبی در بین متغیرهای مورد بررسی نیز بیشترین اثر را بر این صادرات ) .محمد علی شمآبادی و سیدحمید خدادادحسینی در مطالعه 1381 دارد (فرحبخش، ای با عنوان بازاریابی صادرات فرش دستباف ایران؛ بررسی عوامل موثر و آسیب شناسی، به نتیجه رسیدند که بین پنج عامل مدیریت، محیط، استراتژی، بخشبندی و آمیخته بازاریابی بعنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بازاریابی فرش دستباف ایرانی مهمترین عوامل تاثیرگذار می باشند. اولویت این عوامل عبارتند از محیط، آمیخته، بخش بندی، استراتژی و مدیریت بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران. آسیب شناسی متغیر اصلی، تفاوت 5فرش دستباف نیز حاکی از آن است که بر اساس نظر پاسخگویان، پیرامون معنیداری بین وضع مطلوب و موجود وجود دارد که نشان از نارسایی در وضعیت موجود بازاریابی صادراتی فرش دستباف در ایران می .)1386 باشد (شمآبادی، محمد علی.خداداد حسینی، حمید. حمیدرضا علیپور شیرسوار و فاطمه مقتدرفر در مقاله ای با عنوان مروری بر جایگاه صادرات فرش دستباف در اقتصاد ایران، با توجه به بررسی آمارهایی که با استفاده از تحقیقات پیشین در حوزه صادرات فرش دستباف و با ملاحظه به جایگاه این صنعت بویژه در اقتصاد و ارزآوری و همچنین زندگی اجتماعی و با در نظر گرفتن بحث به این نتیجه دست یافتند که صادرات فرش در شکوفایی و رشد و بهبود و کمك به اقتصاد کشورمان از سهم بسیار بالایی برخوردار است و ضرورت اهمیت ترفیع این کالا بسیار چشمگیر است، لذا هرگونه تغییر در میزان کاهش یا افزایش صادرات این سرمایه غیرنفتی میتواند اثرات مطلوب و یا زیانباری را در اقتصاد کشور برجای بگذارد (علیپور شیرسوار، .) در حال حاضر پژوهش 1380 حمیدرضا. مقتدرفر، فاطمه. های متعددی در ارتباط با ابعاد مختلف صادرات و نیز موانع موجود در حوزه فرش دستباف مناطق مختلف ایران در دسترس می باشند، در این پژوهش تلاش شده تا با استفاده از نظرات و تجربیات کارشناسان و خبرگان خوشه فرش قم و نیز با توجه به رشد اقتصادی اخیر در کشور چین و تقاضا برای مصرف کالاهای لوکس، استراتژی هایی را برای ورود بهتر به بازار فرش دستباف چین بعنوان یك کالای لوکس و بهرهبرداری از فرصتهای پیش رو شناسایی و الویت بندی نماییم. انتشار کامل مقاله در ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری-شماره 13 جهت دریافت فایل کامل مقاله بر روی فایل پیوست کلیک کنید.

User comments

0 Comment

Your comment was successfully submitted
Please enter your name Please enter your email Please enter your comment
Post your comment
Please login to post a comment Register / Login
Article rating 0