بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

ابریشم طبیعی پرورشی

ابریشم طبیعی پرورشی

ابریشم طبیعی که کرم آن بوسیله انسان تکثیر و پرورش یافته باشد.

ابریشم طبیعی غیر پرورشی (وحشی)

ابریشم طبیعی غیر پرورشی (وحشی)

انواع ابریشمی که از کرم ابریشم پرورش نیافته و وحشی بدست آید. این نوع ابریشم در مقایسه با ابریشمی که از کرم پرورش یافته گرفته می شود یک نواختی کمتری دارد و خشن و زبر است.

ابریشم گل

ابریشم گل

یا "نخ ابریشم پرز" نخ ابریشمی است که برای پرز قالی به کار میرود.این نخ از ابریشم یکدست و مرغوب تهیه می شود تا هم مقاوم و با دوام باشد و هم رنگ را یک نواخت بپذیرد.

ابریشم گیلان

ابریشم گیلان

نوعی ابریشم خام محصول استان گیلان که در بازارهای اروپا بنام"گیلان"محل تولید آن معروف است.

ابریشم مصنوعی

ابریشم مصنوعی

الیفی است که به شکل ابریشم اما از سایر مواد ساخته و عرضه می شود، این نوع الیاف به کار بافتن منسوجات از قبیل پارچه می رسد و پارچه حاصله از آن را"ابریشمی" گویند اما بهیچوجه نباید در بافتن فرش مود استفاد...

ابریشم- کادر

ابریشم- کادر

یا"گرده گل"

ابریشم کجین

ابریشم کجین

یا"تفاله ابریشم" انتهای الیاف و باقیمانده از پیله را گویند، که بخش نامرغوب الیاف است و در تهیه نخ فرش از آن استفاده نمی شود. باید توجه داشت،پیله ای که وسیله کرم ابریشم سوراخ شده باشد در ردیف ابریشم کج...

ابریشم-الیاف بریده

ابریشم-الیاف بریده

یا "ابریشم کجین"

ابریشم-اندازه گیری وزن

ابریشم-اندازه گیری وزن

واحد اندازه گیری ابریشم بطور سنتی"سنگ"است که معادل(100) مثقال می باشد. امروزه از مقیاس کیلو در مورد توزین ابریشم بیشتر استفاده می گردد.صفحه 7 از 228 صفحه