بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

آمار صادرات فرش

آمار صادرات فرش

تعیین میزان صادرات فرش در یک یا چند دوره مورد نظر بنحوی که ارقام در اجزاء دوره به خوبی و سادگی و آشکارا قابل مقایسه باشند.آمار صادرات فرش حداقل باید دارای نکات و اطلاعات زیر باشد: 1- اجزا دوره مانند س...

آمونیاک

آمونیاک

گازی است بی رنگ با بوی بسیار تند (مانند ادرار خشک شده)، مخلوط این گاز و هوا در شرایط مطلوب مشتعل می شود و منفجر می گردد، قلیلیی است این گاز در ساخت الیاف مصنوعی نیز به کار می رود.

آنگسترم

آنگسترم

واحد اندازه گیری قطر است که معادل یک ده هزارم میکرون می باشد.

آنیلین

آنیلین

یا "روغن آنیلین" ماده ای است روغنی و تازه تقطیر شده آن آبی رنگ می باشد که در اثر هوا و نور تیره می شود، سمی و قابل احتراق است، بوی مشخص و مزه سوزنده دارد.این ماده در ساخت مواد رنگزا، مواد دارویی، رزین...

آهارگیری

آهارگیری

زدودن صمغ و مواد خارجی و آهاری که احیانا به الیاف و نخ ها داده اند.این عمل مقدمه ای بر کار رنگرزی یا سفیدگری نخ می باشد.آهار ممکن است به صورت طبیعی بر روی الیاف از جمله ابریشم وجود داشته باشد یا آنکه ...

آهن

آهن

فلز است خاکستری رنگ سنگین و چکش خور و قابل لوله شدن از ذوب سنگ های معدنی به دست می آید.در 1530 درجه حرارت گداخته می گردد و در 800 درجه سانتیگراد حرارت نرم و سرخ می شود، هادی خوبی برای جریان الکتریسیته...

آهنچه

آهنچه

یا " شانه گلیم بافی" که از شانه فرشبافی ساده تر و دارای دندانه های بافاصله بیشتر از یکدیگر و بلندتر است.

ابرش

ابرش

آنکه رنگ سرخ و سفید درهم آمیخته دارد، جایی که گیاهان رنگارنگ و بسیار دارد.اسب که خالهای مخالف رنگ خود داشته باشد.(فع).در فرش رگه های یک رنگ مشخص که در روی الیاف می افتد را گویندوبه عبارت دیگر چنانچه ب...

ابریشم

ابریشم

از الیاف طبیعی و حیوانی و پروتئینی است که نرم و شفاف و ظریف و محکم می باشد و بکار بافتن انواع منسوجات و فرش های مرغوب می رسد. ابریشم از مهم ترین الیاف در صنایع نساجی است.این ماده مهم به صورت نخ بسیار ...صفحه 5 از 228 صفحه