خرید را از حالت معامله به یک بازی استراتژیک تبدیل کنیم...

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1398/6/11

Publish : 1399/10/7

Read more

شناسایی استراتژی ورود فرش ابریشم قم به بازار فرش دستباف چین

Creator: غلامرضا سلیمانی (دکتری مدیریت بازرگانی) - سهیل صادقی (کارشناس ارشد MBA گرایش بازاریابی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی)

Publish Date: 1399/1/31

Publish : 1394/4/1

Read more

اکسپو 2020 دبی بستری قدرتمند برای بهبود جایگاه فرش ایرانی در دنیا

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1400/10/25

Publish : 2643/4/4

Read more

نظریه بازی: یک بازی استراتژیک میان رقبا

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1398/6/11

Publish : 1399/10/7

Read more

اصالت، شفافیت و منزلت، 3 اصل اساسی مجموعه ایران گره

Creator: واحد تحقیق و توسعه مجموعه ایران گره

Publish Date: 1402/11/14

Read more

خرید را از حالت معامله به یک بازی استراتژیک تبدیل کنیم...

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 2019/09/02

Publish Date: 2019/09/02 Publish : 2020/12/27

Read more

شناسایی استراتژی ورود فرش ابریشم قم به بازار فرش دستباف چین

Creator: غلامرضا سلیمانی (دکتری مدیریت بازرگانی) - سهیل صادقی (کارشناس ارشد MBA گرایش بازاریابی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی)

Publish Date: 2020/04/19

Publish Date: 2020/04/19 Publish : 2015/06/22

Read more

اکسپو 2020 دبی بستری قدرتمند برای بهبود جایگاه فرش ایرانی در دنیا

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 2022/01/15

Publish Date: 2022/01/15 Publish : 3264/06/24

Read more

نظریه بازی: یک بازی استراتژیک میان رقبا

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 2019/09/02

Publish Date: 2019/09/02 Publish : 2020/12/27

Read more

اصالت، شفافیت و منزلت، 3 اصل اساسی مجموعه ایران گره

Creator: واحد تحقیق و توسعه مجموعه ایران گره

Publish Date: 2024/02/03

Publish Date: 2024/02/03

Read more