زمان باقیمانده:
کد درخواست
تصویر مربع
کد فرش
نوع دستبافته
عنوان
اصالت
جنس فرش
نوع نقشه
نام نقشه
عرض (Cm)
طول (Cm)
قیمت
کاربر ویرایش
زمان ویرایش
وضعیت
دستورات