بازنشانی

2042 لغت یافت شد.

اسید فنیک

اسید فنیک

جسمی است جامد و بی رنگ، محلول آن برای رفع عفونت هوا بکار می رود،در شستشوی زخم و جراحت مصرف دارد.

اسید نیتریک

اسید نیتریک

اسید نیتریک

یا"اسید ازتیک،تیزاب" مایعی است بدون رنگ با مزه و بویی تند که تنفس بخار آن خطرناک می باشد. چون از شوره تهیه می شود و آن را"جوهر شوره"هم می گویند. در حالت عادی و خلوص مایع است و در دمای پلیین بصورت بلور...

اسید کربنیک

اسید کربنیک

اسید کربنیک

گازی است غیر قابل تنفس و بی رنگ و بی بو و اندکی ترش مزه. اسیدی است نا پایدار که از حل شدن"دی اکسید کربن" در آب حاصل می گردد.

اسید کلریدریک

اسید کلریدریک

اسید کلریدریک

یا"جوهر نمک" گازی است بی رنگ، دارای بوی تند و خفه کننده و مزه ترش و سمی که درآب بخوبی حل می شود. آنرا از ترکیب کلروهیدروژن بدست می آورند. چون از نمک طعام تهیه می شود آنرا"جوهر نمک"هم می گویند.در طب و ...

اشباع

اشباع

اشباع

سیر شدن.در رنگرزی حداکثر مقدار رنگی است که یک لیف یا هر شیئی دیگر در شرایط استاندارد یا معمول می تواند جذب نماید.

اصفهان و فرشبافی

اصفهان و فرشبافی

اصفهان و فرشبافی

استان اصفهان منطقه وسیعی است در مرکز ایران و در میان کوه های زاگرس و کوه های مرکزی.زاینده رود در نواحی پست و هموار این استان جریان دارد و اراضی زیر دست خود را مشروب می نماید و مازاد آن بباتلاق گاو خو...

اضعاف متر

اضعاف متر

مقیاس طول بیشتر از متر که بصورت ده دهی (اعشاری) صعود می کند مثل : دکا متر= 10متر هکتومتر=100متر کیلومتر=1000متر

اعتبار

اعتبار

واگذاری حق یا طلب یا قدرت خرید برای حال و دریافت آن در زمانهای آینده که با تبدیل آن به طلب مدت دار در ازاء یک اضافه ارزش. البته اینک که اقتصاد جوامع مبتنی بر پول است،پول و اوراق اعتباری و اسناد بهادار...

اعتبار ارزی

اعتبار ارزی

قدرتی است که افراد(حقیقی یا حقوقی) با تدوین مقدماتی نزد بانکها جهت خود به مقیاس ارز ایجاد می کنند. این عمل ممکن است بوسیله افراد یا بانکها و کشورها در سطح بین المللی نیز انجام سود.چنانچه کشوری از بانک...صفحه 14 از 227 صفحه