بازنشانی

2042 لغت یافت شد.

اسپرک

اسپرک

اسپرک

گیاهی است ضعیف از تیره کو کنایان که د رنگرزی بکار می رود.برگ های دراز و باریک دارد و گل هایش زرد خوشه ای است.تخم آن را در بهار به زمین می پاشند و پس از بارور شدن بوته اش را کنده خشک می کنند و جز ریشه ...

اسپرکی

اسپرکی

اسپرکی

منسوب به اسپرک به رنگ اسپرک، رنگی که از اسپرک می سازند.معمولا رنگ زیتونی کمرنگ را گویند.

استات آمونیوم

استات آمونیوم

استات آمونیوم

ماده ای است کریستالین و جاذب رطوبت که در رنگرزی کاربرد دارد.وزن مولکولی آن 77/08 است.

استادکار فرش

استادکار فرش

استادکار فرش

کسی است که بر اثر تجربه یا تحصیلات یا هر دو به کار بافتن تسلط کامل دارد و بر کار کارگان ریز دست خویش نظارت می نماید و آنها را در جهت انجام هرچه بهتر وظایف خودشان راهنمایی می کند.وجود استادکار در کارگا...

استاندارد

استاندارد

استاندارد

واژه ایست انگلیسی که اینک در بین جهانیان با معانی مختلف از جمله : نمونه قبول شده، متحد الشکل،عیار، میزان، مقیاس جهت اندازه گیری، تعیین ارزش مقدار و کیفیت، مدل، چیزی که دارای مشخصات رسمی باشد بکار می و...

استاندارد در ایران

استاندارد در ایران

استاندارد در ایران

بموجب قانون مصوب 1339/4/11 خورشیدی برای اولین بار در ایران بمنظور وصول به اهدافی که ذکر خواهد شد موسسه ای بنام"اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران" بوجود آمد.قانون مذکور اهداف این اداره را بشرح زیر ...

استاندارد کردن

استاندارد کردن

یا " کنترل کیفی " مشخص ساختن شکل، ابعاد ، مواد، عیار، کیفیت، نمونه و سایر خصوصیات یک کالا یا خدمت و تعیین ارزش جزء و کل آن به نحوی که تولیدکننده یا فروشنده و خریدار، بهنگام رویت آن را با مشخصات مورد ن...

استعداد بومی

استعداد بومی

آمادگی طبیعی و عادی. آنچه که افراد یک کشور یا یک قوم یا گروه ذاتا توانمندی قبول یا انجام آن را دارند.

استو

استو

استو

تیرک های طرفین دار قالی یا زیلو(راست رو،چپ رو) که سردار و زیردار بر آنها مستقر می شود. این اصطلاح در کاشان و حومه آن بیشتر رایج است.صفحه 12 از 227 صفحه