آب گیر

آب گیر

یا"سانتریوفوژ" دستگاهی است که وسیله آن آب اضافی کالای رنگ شده را تا مقدار مورد لزوم می گیرند و آن را مهیای خشک شدن می کنند.این دستگاه مواد را بشدت می چرخاند و بر طبق قانون "گریز از مرکز"آب آنرا گرفته از مجرای خاص خارج می سازد.