آب گردان

آب گردان

ظرف مسی بزرگ و دسته دار شبیه "ملاغه"که با آن آب را از ظرفی به ظرف دیگر منتقل می کنند و در رنگرزی مصرف دارد و از آن برای جابجا کردن آب و رنگ از پاتیل یا حمام رنگ استفاده می شود.