آب کوب کردن

آب کوب کردن

آب خور کردن الیاف و نخ قبل از رنگرزی برای افزایش قدرت رنگ پذیری و نیز پس از رنگرزی و در "تغار"بمنظور شستشوی آن و گرفتن رنگ اضافی.نخ برای آب کوب کردن در میان آب تغار لگد زده می شودو سپس جوشانده می گردد تا ضمنا رنگ داده شده به آن ثابت و شفاف شود.طی مراحل فوق کلاف ها با چوب "پیچینه"فشار داده میشود تا آب کاملا به لا به لای نخ ها نفوذ نماید.