ساختار بازار جهاني فرش دستباف و بازارهاي هدف صادراتي ايران

Creator: ميرعبدالله حسيني- زورار پرمه

Publish Date: 1399/2/7

Publish : 1383/1/1

Read more

بررسي موانع و ارائه راهكارهاي بكارگيري تجارت الكترونيكي در زمينه توسعه صادرات فرش دستباف ايران

Creator: ﺩﻛﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮﻧﮋﺍد- ﻋﻠﻲ ﺳﺠﺎﺩﻱ ﭘﻨﺎﻩ- ﺳﻴﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﺻﻔﻮﻱ ﻣﻴﺮﻣﺤﻠﻪ- ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺟﻠﻲ ﻗﺸﻼﺟﻮﻗﻲ

Publish Date: 1399/2/7

Publish : 1388/7/1

Read more

بررسي عوامل مؤثر در توسعه صادرات فرش دستباف ایران با رويكرد محيط کلان

Creator: دکتر مرتضي فرجي- آزاده شاکري سياوشان

Publish Date: 1399/2/7

Publish : 1391/4/1

Read more

بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید واردکنندگان فرش دستباف ایرانی در اتحادیه اروپا

Creator: ملیحه سیاوشی- محمد غفورنیا- نادر وصالی

Publish Date: 1399/2/7

Publish : 1397/1/1

Read more

به صدای مشتری گوش فرا دهید

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1398/6/11

Publish : 1399/4/30

Read more

ساختار بازار جهاني فرش دستباف و بازارهاي هدف صادراتي ايران

Creator: ميرعبدالله حسيني- زورار پرمه

Publish Date: 2020/04/26

Publish Date: 2020/04/26 Publish : 2004/03/20

Read more

بررسي موانع و ارائه راهكارهاي بكارگيري تجارت الكترونيكي در زمينه توسعه صادرات فرش دستباف ايران

Creator: ﺩﻛﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮﻧﮋﺍد- ﻋﻠﻲ ﺳﺠﺎﺩﻱ ﭘﻨﺎﻩ- ﺳﻴﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﺻﻔﻮﻱ ﻣﻴﺮﻣﺤﻠﻪ- ﻣﻬﺪﻱ ﺍﺟﻠﻲ ﻗﺸﻼﺟﻮﻗﻲ

Publish Date: 2020/04/26

Publish Date: 2020/04/26 Publish : 2009/09/23

Read more

بررسي عوامل مؤثر در توسعه صادرات فرش دستباف ایران با رويكرد محيط کلان

Creator: دکتر مرتضي فرجي- آزاده شاکري سياوشان

Publish Date: 2020/04/26

Publish Date: 2020/04/26 Publish : 2012/06/21

Read more

تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر- صنعت فرش دستباف ایران

Creator: میثم شیرخدایی- بشری فقیه نصیری

Publish Date: 2020/04/26

Publish Date: 2020/04/26 Publish : 2017/03/21

Read more

بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم خرید واردکنندگان فرش دستباف ایرانی در اتحادیه اروپا

Creator: ملیحه سیاوشی- محمد غفورنیا- نادر وصالی

Publish Date: 2020/04/26

Publish Date: 2020/04/26 Publish : 2018/03/21

Read more

به صدای مشتری گوش فرا دهید

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 2019/09/02

Publish Date: 2019/09/02 Publish : 2020/07/20

Read more