هماهنگی تشکیل کارگروه های تخصصی انجمن

جلسه سی و ششم انجمن صنفی کارفرمایان فرش دستباف قم با حضور تولیدکنندگان و فعالان حوزه فرش دستباف  آقایان رضا ارمی، محمدرضا رشتی زاده، حسین بیک زاده، احمد رجبیان، جواد الیاسی، هادی پورجهان، علی اشعری فرد، مهدی ارمی، مجید اسدی، محمدتقی پرستان، علی جورابچی، محمد نوری، رحیم فروهر، ابوالفضل خوش صحبت، عباس دانشپور، محمود سجادی موحد، محسن شیرازی، محمد صادق زاده، محمدرضا صدیقیان، سعید علیزاده، علی اکبر کوهستانی، حسین محمدبیگی و محمدرضا محمدی پناه و خانم ها وحیده جمشیدی و مهدیه ملاحسینی در تاریخ 18 مهر 1402 در سالن همایش اتاق بازرگانی برگزار گردید. موضوع این جلسه با عنوان "هماهنگی تشکیل کارگروه های تخصصی انجمن" اعلام شد در ادامه هر یک از شرکت کنندگان نظر خود را در این باره ذکر نمودند که به شرح زیر می باشد. 

2023/10/10 | 1402/07/18

number of visits : 23

Date : 2023/10/10 | 1402/07/18 Hour : 10:30 - 11:00 Creator : Qom Rug Employers Association Gallery
2023/10/10 | 1402/07/18
Hour : 10:30 - 11:00
Creator : Qom Rug Employers Association Gallery

Date : 2023/10/10 | 1402/07/18 Hour : 11:00 - 11:30 Creator : Qom Rug Employers Association Gallery
2023/10/10 | 1402/07/18
Hour : 11:00 - 11:30
Creator : Qom Rug Employers Association Gallery

Date : 2023/10/10 | 1402/07/18 Hour : 11:30 - 12:00 Creator : Qom Rug Employers Association Gallery
2023/10/10 | 1402/07/18
Hour : 11:30 - 12:00
Creator : Qom Rug Employers Association Gallery

Date : 2023/10/10 | 1402/07/18 Hour : 12:00 - 12:30 Creator : Qom Rug Employers Association Gallery
2023/10/10 | 1402/07/18
Hour : 12:00 - 12:30
Creator : Qom Rug Employers Association Gallery

Date : 2023/10/10 | 1402/07/18 Hour : 12:30 - 13:00 Creator : Qom Rug Employers Association Gallery
2023/10/10 | 1402/07/18
Hour : 12:30 - 13:00
Creator : Qom Rug Employers Association Gallery