امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری استان قم

سه شنبه 30 خرداد 1402، به منظور ترویج نوآوری و توسعه و تقویت زیست بوم فناوری و نوآوری در حوزه  فرش دستباف، امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری استان قم، مجمع  مجالس آسیایی و مجموعه ایران گره در رویداد تانا (توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری استان) برگزار گردید.

2023/06/20 | 1402/03/30

number of visits : 81

Date : 2023/06/20 | 1402/03/30 Hour : 09:00 - 11:00 Creator : IranGuereh
2023/06/20 | 1402/03/30
Hour : 09:00 - 11:00
Creator : IranGuereh

Date : 2023/06/20 | 1402/03/30 Hour : 09:05 - 11:00 Creator : IranGuereh
2023/06/20 | 1402/03/30
Hour : 09:05 - 11:00
Creator : IranGuereh