اتحادیه ایده آل

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1398/7/15

Publish : 1398/7/15

Read more

انجمنِ صنفیِ عِلمی و عَمَلی در حوزه فرش دستباف ایران

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 1402/7/22

Publish : 1402/7/9

Read more

اتحادیه ایده آل

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 2019/10/07

Publish Date: 2019/10/07 Publish : 2019/10/07

Read more

انجمنِ صنفیِ عِلمی و عَمَلی در حوزه فرش دستباف ایران

Creator: زهرا شوندی (کارشناس ارشد مدیریت در حوزه فرش دستباف)

Publish Date: 2023/10/14

Publish Date: 2023/10/14 Publish : 2023/10/01

Read more