پیرامون فرش دستباف و نگهداری از آن

Creator: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date: 1400/4/30

Publish : 1400/4/30

Read more

پیرامون شستشوی قالی

Creator: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date: 1400/6/13

Publish : 1400/6/13

Read more

پیرامون فرش دستباف و نگهداری از آن

Creator: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date: 2021/07/21

Publish Date: 2021/07/21 Publish : 2021/07/21

Read more

پیرامون شستشوی قالی

Creator: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date: 2021/09/04

Publish Date: 2021/09/04 Publish : 2021/09/04

Read more