بازنشانی

2036 لغت یافت شد

آلوبالویی (آلبالویی)

آلوبالویی (آلبالویی)

آلوبالویی (آلبالویی)

رنگ میوه درخت آلوبالو مه نوعی قرمز می باشد.

آلومینیوم

آلومینیوم

آلومینیوم

عنصری است سفید رنک متمایل به آبی نقره ای دارای وزنی سبک قابل تورق، در 650 درجه ساتیگراد حرارت ذوب می شود.از پودر آلومینیوم در صنایع رنگ سازی مانند رنگ های آلومینیومی و در سایر رنگ های "دی متالیک" بهمر...

آلیزارین

آلیزارین

آلیزارین

ماده سرخ رنگی است که از ریشه روناس می گیرندو بعنوان دندانه برای رنگ کردن پشم و کاغذ و سایر اشیاء در رنگهای مختلف بکار میبرند.آلیزارین به ترتیب با دندانه های آلو مینیوم، قلع، آهن و کروم رنگ های قرمز صو...

آلیزارین نارنجی

آلیزارین نارنجی

آلیزارین نارنجی

ماده ای است مورد مصرف در رنگرزی که به آن"نیترو آلیزارین" هم می گویند کریستال های سوزنی یا صفحه ای شکل نارجی دارد. درحلال های آلی زرد رنگ ، در محلول های قلیایی قرمز مایل به ارغوانی ودر اسید سولفوریک نا...

آمار

آمار

آمار

حساب، شماره، احصائیه.موضوع علم آمار بررسی وقایع و کیفیات زندگی اجتماعی اعم از مادی و معنوی است که از طریق شمارش و رسیدگی و مقایسه ابعاد موضوعی خاص در زمان و دوره مورد نظر انجام می شود و در نهایت ابراز...

آمار صادرات

آمار صادرات

آمار صادرات

تعیین مقدار و ارزش صادرات کالا در یک یا چند دوره مورد نظر به گونه ای که ارقام درخواستی در آن بنحو مطلوب و قابل مقایسه باشند و "روند" را به خوبی نشان دهند در تقسیم بندی علمی آمار صادرات جزئی از آمار اق...

آمار صادرات فرش

آمار صادرات فرش

آمار صادرات فرش

تعیین میزان صادرات فرش در یک یا چند دوره مورد نظر بنحوی که ارقام در اجزاء دوره به خوبی و سادگی و آشکارا قابل مقایسه باشند.آمار صادرات فرش حداقل باید دارای نکات و اطلاعات زیر باشد: 1- اجزا دوره مانند س...

آمونیاک

آمونیاک

آمونیاک

گازی است بی رنگ با بوی بسیار تند (مانند ادرار خشک شده)، مخلوط این گاز و هوا در شرایط مطلوب مشتعل می شود و منفجر می گردد، قلیلیی است این گاز در ساخت الیاف مصنوعی نیز به کار می رود.

آنگسترم

آنگسترم

آنگسترم

واحد اندازه گیری قطر است که معادل یک ده هزارم میکرون می باشد.صفحه 4 از 227 صفحه