مسابقه طرح و نقشه فرش دست باف استاد رشتی زاده

بخش دانشجویی

- تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه - ایجاد انگیزش، تشویق و ترغیب دانشجویان و دانش آموختگان فرش دست باف - ارتقاء سطح دانش، نوآوری و خلاقیت در زمینه طراحی و نقاشی فرش دست باف - استعدادیابی و ایجاد فرصتهای شغلی برای دانشجویان فرش

مسابقه طرح و نقشه فرش دست باف استاد رشتی زاده

بخش دانشجویی

- تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه - ایجاد انگیزش، تشویق و ترغیب دانشجویان و دانش آموختگان فرش دست باف - ارتقاء سطح دانش، نوآوری و خلاقیت در زمینه طراحی و نقاشی فرش دست باف - استعدادیابی و ایجاد فرصتهای شغلی برای دانشجویان فرش

مسابقه طرح و نقشه فرش دست باف استاد رشتی زاده

بخش دانشجویی

- تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه - ایجاد انگیزش، تشویق و ترغیب دانشجویان و دانش آموختگان فرش دست باف - ارتقاء سطح دانش، نوآوری و خلاقیت در زمینه طراحی و نقاشی فرش دست باف - استعدادیابی و ایجاد فرصتهای شغلی برای دانشجویان فرش

مسابقه طرح و نقشه فرش دست باف استاد رشتی زاده

بخش دانشجویی

- تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه - ایجاد انگیزش، تشویق و ترغیب دانشجویان و دانش آموختگان فرش دست باف - ارتقاء سطح دانش، نوآوری و خلاقیت در زمینه طراحی و نقاشی فرش دست باف - استعدادیابی و ایجاد فرصتهای شغلی برای دانشجویان فرش

بالای صفحه