مقدمه

ایران گره مرجع جامع ارائه اطلاعات و آمار کاربردی و تخصصی فرش دست باف می باشد.

به منظور تسهیل ارتباط بین متخصصین فرش دست باف با یکدیگر از یک سو و ارتباط موثر و کاربردی علاقمندان فرش دست باف با متخصصین این هنر اصیل ایرانی از سویی دیگر، ایران گره طراحی و پایه گذاری شده است.

اهداف و برنامه ها