نمایشگاه باغ آرزو

شماره رویداد: 9

تاریخ ثبت: 2019/03/19

کاربر
rashtizadeh
نام و نام خانوادگی

تاریخ شروع

30/ 04/ 2019
30/ 04/ 2019

تاریخ پایان

04/ 05/ 2019
04/ 05/ 2019
نمایشگاه باغ آرزو

نمایشگاه باغ آرزو

2019/04/30

نوع رویداد نمایشگاه
عنوان رویداد: نمایشگاه باغ آرزو
سوداى باغ بهشت، زاييده ى جادوى خيال است بر زمينى سنگلاخى و فلاتى گسترده از شن ودست و دل مردم سرزمينى كه همواره در كار بوده تا “باغ آرزو” هايش را بسازد در “باغ ايرانى” و “فرش ايرانى “.

رویداد معرفی رویداد باغ آرزو در تاریخ 30/ 04/ 2019 (30/ 04/ 2019)در ساعت 03:00:00 شروع و در تاریخ () در ساعت 01:00:00 به پایان رسید.

معرفی رویداد باغ آرزو


رویداد معرفی رویداد باغ آرزو در تاریخ 01/ 05/ 2019 (01/ 05/ 2019)در ساعت 16:00:00 شروع و در تاریخ () در ساعت 20:00:00 به پایان رسید.

سوداى باغ بهشت، زاييده ى جادوى خيال است بر زمينى سنگلاخى و فلاتى گسترده از شن ودست و دل مردم سرزمينى كه همواره در كار بوده تا “باغ آرزو” هايش را بسازد در “باغ ايرانى” و “فرش ايرانى “.


رویداد معرفی رویداد باغ آرزو در تاریخ 01/ 05/ 2019 (01/ 05/ 2019)در ساعت 16:30:00 شروع و در تاریخ () در ساعت 20:30:00 به پایان رسید.

معرفی رویداد باغ آرزو


رویداد معرفی رویداد باغ آرزو در تاریخ 01/ 05/ 2019 (01/ 05/ 2019)در ساعت 16:30:00 شروع و در تاریخ () در ساعت 20:30:00 به پایان رسید.

معرفی رویداد باغ آرزو


رویداد معرفی رویداد باغ آرزو در تاریخ 01/ 05/ 2019 (01/ 05/ 2019)در ساعت 17:00:00 شروع و در تاریخ 04/ 05/ 2019 (04/ 05/ 2019) در ساعت 20:00:00 به پایان رسید.

نمایشگاه باغ آرزو - چهارشنبه 11 اردیبهشت الی شنبه 14 اردیبهشت 1398