نمایشگاه فرش رشتی زاده

2018/02/21

این نمایشگاه در تاریخ2اسفند96 الی 4اسفند 96 برگزار شد.

روز اول نمایشگاه

2018/02/21

افتتاحیه

روز اول نمایشگاه

2018/02/21

افتتاحیه