مجموعه نقش بته در فرش

نقش بته، یکی از اصیل ترین نقش های استفاده شده در فرش دستباف ایرانی است. بوته يا بته را كــه در اصطلاح رايج بته جقه خوانده میشود، میتوان نمادى از تلفيق هنر و انديشه دانست. گروهى از نشانه شناسان آن را نمادى از درخت زندگى يا ســرو میدانند كه دستمایۀ يک تركيب تازه و نو شده است. وجود مفاهيم جاودانگى، جوانى در معناشناســی درخت زندگى و نماد سرو گونۀ آن شايد در شكل گيرى اين نقشمايه بی تأثير نبوده باشــد. نقش بته با حفظ هويت و مفهوم نمادين خویش توانسته تغییر شكل بدهد و در مناطق مختلف دستمايۀ توليد آثار هنرى شود. وجود بيش از هفتاد نوع متفاوت از نقشمايۀ بته به خوبى ريشــۀ عميق و نمادين اين نقشمايه را عيان میسازد.
در مجموعه فرش های برند رشتی زاده، نمونه فرش هایی فاخر و نفیس با نقوش بته خلق شده که طراح توانسته با ساده ترین شکل بته زیباترین و منحصر به فرد ترین آثار را به نمایش بگذارد. در این کالکشن نمونه های متنوعی از فرش های ابریشمی با طرح و نقش بته به نمایش گذاشته شده است.

فرش‌ها