روش تشخیص رنگهای طبیعی از مصنوعی

Creator: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date: 2021/09/05

Read more

روش تشخیص رنگهای طبیعی از مصنوعی

Creator: هادی پورجهان (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد فرش)

Publish Date: 2021/09/05

Publish Date: 2021/09/05

Read more