گالری:   فرش رجبیان
تولید کننده:    فرش رجبیان
کد فرش:    Q1-01007-63-98102
کد فرش(سریال تولیدی):    98102
سال تولید:    1398/02/10
محل ایجاد/بافت:    قم
طراح:    فرش رجبیان - ابوالفضل رجبیان
بافنده:    فرش رجبیان - سایر بافندگان قم
شیوه بافت:    لول
نوع گره:    نامتقارن (فارسی)
جنس:    ابریشم
جنس گره:    ابریشم
جنس تار:    ابریشم
جنس پود:    پود زیر ابریشم و پود رو پنبه
نوع طرح:    تلفیقی
نام نقشه:    گنبدی
رنگ متن:    الوان
رنگ حاشیه:    بنفش
تعداد رنگ:    20
قواره:    قالی 3 * 2
عرض:    199 سانتی متر - ft
طول:    301 سانتی متر - ft
مساحت:    5.99 متر مربع - Sq ft
واحد رج:    7
رج شمار:        رج ( گره در هر 7 سانتی متر)
تراکم در دسی متر مربع:    
تعداد گره در عرض:    
تعداد گره در طول:    
تعداد کل گره:    6,457,500
مدت زمان تولید:     توسط 2 بافنده
وزن:    12 کیلوگرم
شرح:  

 تمامی الیاف استفاده شده در این قالی، طبیعی است.

قیمت:   برای دیدن قیمت فرش لطفا ثبت نام کرده و با حساب کاربری خود، وارد سایت شوید.