پشم رنگ شده

پشم رنگ شده

پشمی است که قبل از ریسیدن و تبدیل آن به خامه به دلخواه رنگ شود. پشمی که قبل از ریسیدن و تابیدن رنگ شود دارای رنگی ثابت و یکنواخت خواهد بود در روستاها و فرشبافی های خانگی خامه بی رنگ را تهیه می نمایند و آن را بنابر نیاز خود وسیله رنگرزی های سنتی و محلی رنگ می کنند.