پشم دست شو

پشم دست شو

پشمی است که با دست و به روش خانگی با آب و مواد تمیز کننده معمولی شسته شود. کارگاه های خانگی با توجه به محدودیت مقدار پشم موجود و فاصله آنها با کار خانه جات شستشو و شویندگان حرفه ای ، ناچار اند خود پشم را شسته رنگرزی کنند اما نکته مهم آن است که بمنظور جلو گیری از متفاوت بودن نوع کار در دفعات شستشو و نتیجه آن می بایست ترتیبی داده شود که یکنواختی لازم در این مورد وجود داشته باشد و بدین لحاظ بهتر است شستشو پشم در ظرف معینی که بدین کار اختصاص یافته انجام شود تا تناسب آب و مواد تمیز کننده با مقدار پشم در دفعات مختلف رعایت گردد.