پشم در هم

پشم در هم

پشمی است که از لحاظ رنگ و نوع یک دست نبوده« سورت بندی » نگردیده باشد. نهنگام درجه بندی پشم یکی از امتیازات این کالا یک دست بودن آن است زیرا به حر حال نخی که از پشم در هم فراهم شده باشد با توجه به مشخصات متفاوت اجزاء تشکیل دهنده آن از جمله طول الیاف و نرمی و لطافت و چربی دارای شکل پذیری و مقاومت گوناگون خواهد بود و رنگ آن نیز نمی تواند به طور کامل و یکنواخت ثابت بماند.