پشم دباغت(دباغی شده)

پشم دباغت(دباغی شده)

یا «پشم مرده» پشمی است که با روشهای گوناگون از پوست حیوان در دباغ خانه کنده شود.این پشم فاقد بسیاری از ویژگی های «پشم چیده» ازجمله لطافت،چربی،جعد،خاصیت تغییر حالت و ارتجاعی است و به جهت نداشتن این استعدادها و خواص نباید در کار بافتن فرش مورد استفاده قرار گیرد.فرشی که با نخ های این گونه پشم بافته شود و نتنها زیر پا نرمی و استح-کام لازم را ندارد بلکه بر اثر پا خوردن پرزهای آن شکسته شده تا بدان حد می ریزد که به اصطلاح،قالی«کل»یا«نخ نم» می شود.در دباغ خانه ها پشم را به طرق زیر از پوست جدا میکنند:1- استفاده از آب آهک و قطع الیاف پشم از روی پوست که روشی مشهور است.2- بهره گیری از روش«آنزیم» که کشت آنزیم بر روی پوست حیوان می باشد و بدین طریق ریشه الیاف گندیده از پوست جدا می گردد.3-«روش تعریق» که منافذ پوست باز شده الیاف بسادگی از آن جدا می شود.