پشم خود رنگ

پشم خود رنگ

پشمی است که رنگ از خود داشته باشد نه از راه رنگرزی.