پشم خام

پشم خام

یا«پشم ناشور» یا نشسته. پشمی که از تن حیوانات بریده شده اما شسته نگردیده باشد،اینگونه پشم دارای «16 تا 70» درصد ناخالصی است که به گونه های مختلف از آن جدا می شود.پشم خام را معمولا هم بصورت سورت کرده و هم بگونه مخلوط در بازار عرضه می کنند.