پشم چیده

پشم چیده

پشمی که از تن حیوان زنده چیده باشند.