بازنشانی

2042 لغت یافت شد.

پرز

پرز

پرز

از لحاظ لغوی گردی است که روی برخی میوه ها مانند هلو، به، وجود دارد پرز قالی در بین عامه مردم و استفاده کنندگان از فرش چیزی است شبیه پشم نرم یا خرده پشم که از سایش قالی جمع می گردد. در قالیبافی پرز اصط...

پرز ابریشمی- تراکم ، روش اندازه گیری

پرز ابریشمی- تراکم ، روش اندازه گیری

تراکم پرز ابریشمی فرش رابا توجه به مقدار گره در متر مربع و نمره نخ به وسیله فرمول زیر محاسبه می نمایند.در این فرمول: N×2 / NM×1000= تراکم پرز ابریشمی ...

پرز- جنس نخ ، روش تععین

پرز- جنس نخ ، روش تععین

در فرش های پشمی یا هر فرش دیگر پرز باید از مواد نو و خالص فراهم شده باشد. برای تععین جنس پرز و میزان نا خالصی آن روش های مختلف وجود دارد و از جمله بدین گونه عمل می گردد که در قالی های پشمی حداقل سه گ...

پرز دوباره رشته شده(مستعمل)

پرز دوباره رشته شده(مستعمل)

پشمی است که یک یا چند مرتبه حلاجی و ریسیده و بصورت نخ تابیده شده باشد این نوع نخ استحکام کافی ندارد زیرا بر اثر حلاجی و ریسندگی دوباره چربی و رطوبت و لطافت خود را از دست داده و شکننده شده است . فرشی ک...

پرز طول ساق: روش اندازه گیری

پرز طول ساق: روش اندازه گیری

طول نخ پرز یا «ستبرا» قالی بدین گونه انداره گیری می شود که : کم ساییده ترین محل فرش انتخاب می گردد و طول پرز (خامه) را از انتهای گره تا نوک آزاد آن که طول ساق گره نامیده می شود اندازه گرفته محاسبه می ...

پرز- نمره نخ: روش اندازه گیری

پرز- نمره نخ: روش اندازه گیری

برای تعیین نمره نخ پرز فرش گوناگون عمل می کنند نوعی از آن چنین است. یک پرز از پشت فرش را می کنند و آن را بدون کشش روی سطح صافی قرار داده طول آن را تعیین می نمایند و بنحو مشابهی برای پرزهای دیگر عمل کر...

پرز-انواع

پرز-انواع

پرز-انواع

پرز یا « گوشت قالی» که در حقیقت نقش این دستباف را بوجود می آورد و سازنده آن است از جهات مختلف از جمله موارد زیر دارای انواع می باشد: الف-از جهت جنس: 1- پرز ابریشمی: که از نخ ابریشمی است و معمولا بطور ...

پرز-تراکم(چگالی)

پرز-تراکم(چگالی)

در هم رفتگی و کمیت پرز قالی را تراکم پرز آن گویند. به عبارت دیگر وزن نخ پرز بالای سطح فرش یا گرم در متر مربع در میلیمتر ارتفاع تراکم پرز فرش است.

پرندگان نقشمایه ای فرش

پرندگان نقشمایه ای فرش

پرندگان نقشمایه ای فرش

پرندگان،این موجودات رنگارنگ و زیبا از نقشمایه های متداول و متنوع و معروف فرش اند. به فرش گیرایی خاص می دهند و حیات و تلاش و سرزنده بودن را به بیننده تداعی می کنند. در بین جوامع و طوایف پرندگان هر یک س...صفحه 34 از 227 صفحه