بازنشانی

2042 لغت یافت شد.

پاکی دنده

پاکی دنده

پاکی دنده

کاردی است دسته دار که بکار رفوگری فرش می رود. این اصطالح در خراسان و کرمان رایج است.

پاکی ساده

پاکی ساده

پاکی ساده

یا«پاکی بلند»

پتاس

پتاس

پتاس

جوهر قلیا،نمک قلیا. جسمی است سفید و بی بو،از خاکستر نباتات و از ترکیب اکسیژن با پتاسیم بدست می آید. مختصات شیمیایی پتاس مانند سود می باشد و خاصیت بازی آن حتی از سود بیشتر است در صنعت برای تهیه صابون م...

پر آویز بزرگ

پر آویز بزرگ

پر آویز بزرگ

یا«فرآویز،فرویز» حاسیه عریض و پهن فرش که معمولا در میان مجموعه حاشیه های آن قرار دارد. این اصطلاح در نواحی باختران معمول می باشد.

پرآویز کوچک

پرآویز کوچک

پرآویز کوچک

حاشیه های باریک فرش که حاشیه بزرگ را در بر گرفته است. این اصطلاح در نواحی باختران رایج است.

پرتغالی

پرتغالی

پرتغالی

رنگ پوست پرتغال که نارنجی روشن است.

پرداخت اسنادی

پرداخت اسنادی

یا«اعتبار اسنادی»

پرداخت فرش

پرداخت فرش

پرداخت فرش

صاف و یکنواخت کردن خامه فرش در سراسر سطح روی آن بنحوی که ارتفاع پرزها به اندازه دلخواه گردد و نقش فرش گویا و نمایان شود.پرداخت فرش کاری حساس و موثر در ارزش گذاری هنری و صنعتی این دستباف،بنابراین باید ...

پرداخت گر

پرداخت گر

پرداخت گر

کسی که « پرداخت فرش» را انجام می دهد ، این فرد را « پرداخت چی » نیز گویند. پرداخت گر باید ، کار دان و با تجربه و پر حوصله باشد زیرا کوچکترین اشتباه و بی دقتی او بویژه اینک که کار پرداخت با ماشین های ...صفحه 33 از 227 صفحه