بازنشانی

2042 لغت یافت شد.

بیم

بیم

یا «بوم»

بیمه

بیمه

عملی است که شخص هر گونه خطر و زیان و خساراتی را که ممکن است بجان یا مال او وارد شود با پرداخت حق معینی به عهده شخص دیگر بگذارد ، که هر گاه آن خطر یا خسارت به او رسید غرامت آن را بدهد. قانون بیمه ایران...

بیمه بین المللی

بیمه بین المللی

توسعه و تکامل وسایل ارتباطی و نیز حمل و نقل ، بازرگانی بین المللی را رونق بخشیده و بدین لحاظ توجه صاحبان سرمایه به بیمه و مسایل مربوط به آن را افزایش داده است زیرا "سرمایه ایشان با توجه به خطرات ناشی ...

بیمه گذار

بیمه گذار

شخصی است که به ازاء تعهد بیمه گر برای جبران خسارت وارده به موضوع بیمه حق بیمه را می پردازد.

بیمه گر

بیمه گر

شخصی است که در ازاء دریافت حق بیمه از بیمه گزار جبران خسارت وارده به موضوع بیمه را تعهد می نماید.

بیمه- موضوع

بیمه- موضوع

یا« موضوع بیمه» آنچه که بیمه می شود.

بیمه نامه

بیمه نامه

سند عقد بیمه. بیمه نامه ممکن است با سند رسمی یا عادی باشد. در بیمه نامه باید مشخصات زیر قیذ گردد: 1- تاریخ انعقاد قرارداد . 2- نام بیمه گر و بیمه گزار. 3- موضوع بیمه .4- حادثه یا خطری که عقد بیمه به م...

بیمه-انواع

بیمه-انواع

بیمه دارای انواع می باشد که از جمله است : 1- بیمه آتش سوزی 2- بیمه اتکایی 3- بیمه اعتبار 4- بیمه بار بری دریایی 5- بیمه حوادث اشخاص 6- بیمه عمر7- بیمه اتومبیل

پاپیچ

پاپیچ

پاپیچ

نواری باریک از جنس قالی یا گلیم که حدود « 10 » سانتیمتر عرض و « 150 » سانتیمتر طول دارد. آنرا در زمستان یا سایر ماقع و در صورت لزوم چوپانان از روی کفش یا « چارغ » که کفش چرمی و ابتدایی بند داری می باش...صفحه 31 از 227 صفحه