بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

برکش کردن فرش

برکش کردن فرش

برای آنکه فرش در قسمت جلو کار بهنگام بافتن به پشت فرار نکند آن را در نقاط مختلف در مجاورت محدوده بافت مهار می کنند این کار به وسیله چوب یا فلزی که در سطح روی فرش قراردارد و از دو طرف به وسیله چوبهایی ...

بری گر

بری گر

پشم چین. کسیکه پشم گوسفندان را می چیند. این اصطلاح در بین گوسفندداران خراسان بویژه تربت حیدریه و فرشبافان بلوچ نواحی این شهر رایج است. بری کردن =چیدن پشم گوسفند.

بریدن فرش از دار

بریدن فرش از دار

هنگامی که کار بافتن فرش با گلیم بافی در دو سر قالی و ریشه زنی به پایان رسید آن را با دقت و در نظر گرفتن طول ریشه ها از دستگاه می برند و پایین می آورند و پس از انجام«امور تکمیلی»آماده بهره برداری یا عر...

بزغنج

بزغنج

یا«بزغند»پسته بی مغز،پسته پوک. در گیاه شناسی میوه درخت پسته است در حالی که مغز آن تولید نشده باشد. از بزغنج بجهت تانن زیادی که دارد در دباغی و رنگرزی ابریشم استفاده می کنند.

بژ

بژ

از رنگهای مورد استفاده در رنگرزی خامه فرش و آن رنگی است که از مخلوط کردن قهوه ای حاصله از اختلاط نارنجی و سیاه با رنگ سفید بدست می آید. بژرنگی استمتغیر که بطور متوسط قهوه ای مایل به زرد یا مایل به خاک...

بستانکار

بستانکار

یا«داین،طلب کار»کسی است که پول یا کالایی از دیگری طلب دارد.

بسته

بسته

یا «ابریشم- بسته»

بسته بندی خامه فرش

بسته بندی خامه فرش

خامه فرش به منظو حفاظت از دخالت مواد خارجی و نیز رطوبت به هنگام حمل و نقل یا نگه داری باید بسته بندی گردد. خامه معمولا در بسته های 5 کیلویی بسته بندی می شود. چنانچه با موافقت طفین (خریدار،فروشنده) شکل...

بسته بندی فرش

بسته بندی فرش

فرش همچون سایر کالا ها برای جابه جایی و حمل و نقل باید به نحو مطلوب بسته بندی شود تا از صدمات و آفات مصون ماند. بسته بندی نمودن خود حرفه ای است که نیاز به مهارت و تبحر دارد. برای بسته بندی فرش از لفاف...صفحه 27 از 228 صفحه