بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

بانک اطلاعات فرش

بانک اطلاعات فرش

یا"بانک فرش ایران"

بانک طرف حساب

بانک طرف حساب

بانکی است که طرف حسلب موسسه است و امور بانکی آن را انجام می دهد و از جمله: الف- برات یا سفته یا چک از جانب موسسه برای پرداخت یا دریافت وجه آن نزد بانک به امانت گذارده می شود . ب- موسسه وجوه خود را به...

بانک فرش ایران

بانک فرش ایران

یا "بانک اطلاعات و اعتبار فرش ایران " یکی از اقدامات ضروری در جهت نگاهداشت و پایداری فرش دستباف ایران ، این هنر اصیل و مردمی کشور ما افزایش سطح کمی و کیفی کلیه مواد اولیه فرش و تقویت هنرمندان و بافندگ...

بانک مرکزی ایران

بانک مرکزی ایران

سازمان یا موسسه ایست مالی که بموجب قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 7 خرداد ماه سال 1339 خ و قانون تجدید نظر مورخ 18 تیر 1351 خ و قوانین تصویب شده بعدی بمنظور وصول به اهداف زیر تشکیل شده است: الف- نظارت ...

بانکداری در ایران

بانکداری در ایران

در ایران بانک و بانکداری بصورت امروزی جوان است و عمر آن از یکصد سال تجاوز نمی کند. نخستین پیشنهاد تاسیس بانک در ایران در سال 1296 توسط حاج محمد حسن امین الضرب داده شده سرانجام به سال 1307 خ مجلس شورای...

باهو

باهو

تیر های دو طرف دار قالی که"سردار" و " زیردار" به بالا و پایین آنها محکم می شوند تیر و پایه ای را که در سمت راست قرار دارد " راست رو" یا باهوی راست و آنرا که در سمت چپ کار گذاشته شده " چپ رو " یا باهوی...

بجا

بجا

اصطلاحی است در بین فرشبافان برخی نقاط از جمله خراسان و آن گرهی است که با نخ هم رنگ روی گره زیرین زده میشود و دو گره در یک خط عمودی روی هم قرار می گیرند.به عبارت دیگر تکراریک گره هم رنگ که خط عمودی را ...

بچه گره

بچه گره

درچله کشی معمولی تارها بمیزان یک قطر نخ از هم فاصله دارد،گاه این فاصله کمتر شده در پشت فرش (خواب پشت)قوس گره ها بر یک شیار 45 درجه می نشیند و در مقابل شیار دیگر که 90 درجه قوس دارد کوچکتر جلوه می کند ...

بحران در بازار

بحران در بازار

تغییر حالت ناگهانی بازار. تغییر حالت ناگهانی بازار بر اثر عدم تعادل عرضه و تقاضا حاصل می گرددو عدم تعادل"عرضه و تقاضا"معمول علل گوناگون است که از جمله اند:1- افزایش عرضه و کمبود تقاضا که نتیجه آن رکود...صفحه 24 از 228 صفحه