بازنشانی

2042 لغت یافت شد.

بازرگانی بین المللی- داوری

بازرگانی بین المللی- داوری

چنانچه طرفین معاملات بازرگانی و نمایندگان آنها به مفاهیم و اصطلاحات رایج در سطح جهانی و بین بازرگانان و عرف و عادات محلی آشنا باشند و این اصطلاحات را در کایه مراحل در نظر داشته دقیقا اعمال کنند،در عمل...

بازرگانی بین المللی- شرایط قراردادها

بازرگانی بین المللی- شرایط قراردادها

شرایط تجارت خارجی معمولا از مفاد قراردادهای منعقده فیمابین خریدار و فروشنده و رعایت برخی مقررات و اصطلاحات بین المللی پیروی می نماید. این شرایط در معرض تغییرات و دگرگونی های پی در پی اند.و این تغییرات...

بازرگانی بین المللی- متقابل

بازرگانی بین المللی- متقابل

مجموعه ای از روشهای تجاری است که در آن صادر کننده یا(واردکننده)تعهد می نماید در ازاءکالا یا خدمات صادره به کشور خریدار یا(وارده از کشورفروشنده)کالا و خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی از آن خریدار ی...

بازرگانی بین المللی-حمل و نقل

بازرگانی بین المللی-حمل و نقل

نیازمندی افراد جوامع و کشورها به فرآوردهای یکدیگر و در نتیجه آن توسعه معاملات تجاری بین آنها و فاصله موجود فیما بین ایشان اهمیت کار حمل و نقل بین المللی را آشکار ساخته است و اینک طرفین معاملات تجاری ب...

بافت

بافت

بافت

بافتن. بهم تابیدن رشته های نخ پنبه یا پشم یا مو و سایر نخها را گویند. در فرشبافی به مجموعه اقداماتی گفته می شود که از طریق آن با بکارگیری مواد اولیه بوسیله گره زنی پرز بر تار و پود گذاری و سایر عملیلت...

بافت تقلبی فرش و انواع آن

بافت تقلبی فرش و انواع آن

بافت فرش بگونه نا ثواب و غیر عادی که بمنظور صرفه جویی در مواد اولیه و وقت کارگر انجام می شود. این کار به دوام و استحکام و زیبایی و شهرت فرش ایران لطمه می زند و در دراز مدت به زیان بافنده نیز می باشد و...

بافت جفتی

بافت جفتی

بافت جفتی

یا"جفتی بافی"

بافت حصیری

بافت حصیری

بافت حصیری

یا"تخت باف"

بافت فرش-انواع

بافت فرش-انواع

فرش را در نقاط مختلف سرزمین وسیع ایران و نیز در جهان با شیوه ها و گونه های مختلف می بافند. بافتن فرش از لحاظ نوع گره زنی خود دارای انواع است که برخی از آن ذیل عنوان"گره-انواع"در این کتاب آمده است. اما...صفحه 22 از 227 صفحه