بازنشانی

2042 لغت یافت شد.

بازاریاب

بازاریاب

کسی که بمنظور عرضه مشخصات کالایی به خریداران احتمالی مراجعه و مزایا و محاسن و مشخصات و بهای کالای مورد نظر را بازگو می کند و خریداران را به خرید آن تحریص کرده علاقمند می سازد و سرانجام نظر مصرف کننده ...

بازاریابی- نحوه عمل

بازاریابی- نحوه عمل

حیطه عمل بازاریابان و گستره بازاریابی در داخل و خارج کشور بطور کلی متفاوت اند. بازاریابی خارجی با توجه به خصوصیاتی که داردو تاثیر آن در توسعه اقتصاد ملی از اهمیت خاصی برخوردار است. برای احراز موفقیت د...

بازاریابی(بازارجویی)

بازاریابی(بازارجویی)

یا مدیریت امرر بازار مجموعه عملیاتی است که منجر به ایجاد بازار و خریدار برای کالا و باالنتیجه تسلط تولید کننده بر بازار و نیز کمک به تولید بیشتر او می گردد. بازاریابی امروزه بصورت عملی جداگانه در گروه...

بازده

بازده

بهره،کار کرد،نسبت کار مفید انسان یا دستگاه و ماشین به مقدار نیرویی که مصرف می شود. نیروی مصرفی ممکن است نیروی واقعی بدنی و ماهیچه ای یا مواد اولیه یا سرمایه در کار باشد.

بازدهی پشم از طریق شستشو

بازدهی پشم از طریق شستشو

بازدهی پشم از طریق شستشو

مقدار پشم شسته به دست آمده از پشم ناشور. به طور مثال :چنانچه از مقدار 20 کیلو پشم ناشور پس از شستن 18 کیلو پشم بدست آید بازدهی این پشم 90 درصد (18 از 20) است عوامل موثر در کاهش بازدهی پشم دو گونه اند:...

بازرگان(تاجر)

بازرگان(تاجر)

بموجب ماده اول قانون تجارت ایران :تاجر(بازرگان)کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد معمولا بازرگان به کسی می گویند که (با-فص):1-خرید و فروش کالا نماید.2- بکار حمل و نقل از راه خشکی یا ...

بازرگانی بین المللی

بازرگانی بین المللی

یا "تجارت خارجی"مجموعه عملاتی است از خرید و فروش بین بازرگانان کشور ها . این داد و ستد با توجه به گسترده بودن آن مسلزم اقداماتی جانبی و با اهمیت از قبیل بسته بندی، بیمه، حمل و نقل کالا و تحویل و تحول ...

بازرگانی بین المللی- اصطلاحات

بازرگانی بین المللی- اصطلاحات

معاملات بازرگانی در سطح جهانی بر طبق قول و قرار و مفاد پیمان بسته شده بین فروشنده و خریدار انجام می شود. این قرارداد ها و اصطلاحات مندرج در آن معتبر و در دادگاه ها قابل طرح اند و چنانچه نکته مبهم و تا...

بازرگانی بین المللی- بازرسی کالا

بازرگانی بین المللی- بازرسی کالا

ممکن است خریدار یا نماینده او بازرسی قبل از حمل کالا یا حین حمل را ضروری بدانند در اینصورت جز در مواردی که در قرارداد به ترتیب دیگری مقرر شده باشد خریدار باید راسا هزینه بازرسی را که بمنظور تامین و حف...صفحه 21 از 227 صفحه