بازنشانی

2042 لغت یافت شد.

ای

ای

ای

یا "یورت" خانه ترکمن که در محدوده ای بنام "اوی" یا "ابه"و محیطی باز ساخته می شود. برای ساختن این خانه ها ابتدا آلاچیق از چهار چوب بنا می گردد،سپس دیوار ها که "تارن"نام دارند از جنس حصیر برقرار می گردد...

ایلمک

ایلمک

ایلمک

یا"ایلمه"گره فرش است.

اینچ

اینچ

واحد اندازه گیری طول رایج در سراسر جهان بویژه در کشور های انگلیس و آمریکا که معادل 2/543 سانتیمتر یا یک دوازدهم فوت می باشد.

باتمان

باتمان

یا"من" یکی از مقیاسات انازه گیری وزن در آذربایجان است که بنا بتغییر مقیاس"من"معادل (3 یا 5 یا 6) کیلو می گردد.

باختران(کرمانشاهان) و فرشبافی

باختران(کرمانشاهان) و فرشبافی

استان باختران در مغرب ایران قرار دارد و محدود است از شمال به استان کردستان و از جنوب به لرستان و پشتکوه و ایلام و مشرق بهمدان و از مغرب به کشور عراق. این استان ناحیه ای است کوهستانی و مرتفع،کوههای مع...

بادامه

بادامه

بادامه

پیله ابریشم و هر چه شبیه مغز بادام باشد. نوعی از ابریشم که آنرااز هم نگشاده باشند.

بادامی

بادامی

رنگ بادام که میوه درختی اسن به همین نام ارتفاع این درخت تا 5 متر میرسد و گل های آن در بهار پیش از رویدن برگ شکفته می شود.میوه بادام ابتدا دارای پوستی سبز و نازک است و " چغاله بادام " نامیده میشود سپس...

باربر

باربر

باربر

یا " حمال " باردار و برنده بار.کسی که بار را بر پشت خود حمل کند یا دستگاهی که بار را از محلی به محل دیگر برد یا از جای بر گیرد.

باربری

باربری

باربری

یا " حمل و نقل "صفحه 19 از 227 صفحه