بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

انار

انار

درختی است کوچک دارای برگهای ریز و گلهای سرخ رنگ، در ایران در نقاطی که زمستان سخت نباشد رشد می کند و به ثمر می رسد. درخت آنرا"انار بن" یا"نار بن" یا"نار بیخ" گویند. میوه این درخت درشت و دانه دار است و ...

انحصار

انحصار

محدود ساختن. اصطلاحی است اقتصادی به این معنی که فردی یا کشوری خرید یا فروش یا امتیازی را منحصر به خود یا فرد دیگر یا موسسه یا کشوری می نماید. معمولا کشور ها کالاهایی را در انحصار خود میگیرند که کم و ز...

انحصارگر

انحصارگر

کسی است که فکر یا کالایی درا برای خود محدود می سازد و اجازه دخالت در آن به دیگری نمیدهد. او این کار را با تدوین مقدماتی و مساعد نمدن محیط انجام میدهد. در اقتصاد و بازار انحصار گر کسی است که خرید یا فر...

انگ

انگ

علامت، نشان، آذرسی کهبر روی عدل یا سایر بسته بندی های کالا می نگارند .

انگم

انگم

صمغ و ماده چسبنده ای که از درختان بویژه آلو،آلوچه و گوجه خارج شده و در مجاورت هوا منجمد می گردد. این ماده در رنگ رزی مصرف دارد.

اورنگ

اورنگ

نقشه فرش

اوره

اوره

یا"گاوه،گوه"

اوکه

اوکه

واحد وزن در کشور ترکیه که معادل 2/826 پوند یا 1280/178 گرم می باشد.

اکسید کننده ها

اکسید کننده ها

هر ماده ای که در درجه حرارت محیط یا با اندک حرارت ترکیب دیگری را اکسید کند اکسید کننده است. بزرگترین گروه مواد اکسید کننده شامل "پراکسید ها"است که از طریق آنها مولکول های اکسیژن با اتصال ضعیف تمایل به...صفحه 18 از 228 صفحه