بازنشانی

2042 لغت یافت شد.

الیاف مصنوعی

الیاف مصنوعی

الیاف مصنوعی

الیافی است که به دست انسان با تغییر وضع یا حالت مواد و اشیاء ساخته می گردد. این الیاف ریسیده و تابیده شده و بکار بافتن می رود و خود بر دو گونه است:(با-تس) الف-"الیافی که بوسیله انسان دوباره تهیه می شو...

الیاف کانی

الیاف کانی

الیاف کانی

مواد اولیه این الیاف از کانی ها بدست می آید مانند الیاف شیشه ای و الیاف فلزی. این الیاف بجهت ویژگیهای آن،در کار ریسندگی نخ وبافتن فرش مصرفی ندارد.

الیاف-انواع

الیاف-انواع

الیاف-انواع

الیاف در صنعت بافندگی دارای انواعی بشرح زیر است. الف-الیاف طبیعی یا عالی ب- الیاف کانی پ-الیاف مصنوعی

الیاف-شناسایی

الیاف-شناسایی

الیاف-شناسایی

نخ مهمترین ماده اولیه در کار بافت فرش است. این ماده خود از ریسیدن الیاف حاصل می شود. بنابراین جهت بدست آوردن نخ خوب و مناسب برای طرح و نقشه مورد نظر در فرش باید از الیاف مرغوب استفاده شود و بافندگان م...

الیجه

الیجه

الیجه

قسمتی از نقشه قالی که بر روی کارگاه و جلو بافنده قرار میگیرد،این اصطلاح در نواحی خراسان متداول است.

امور تکمیلی فرش

امور تکمیلی فرش

امور تکمیلی فرش

پس از اتمام کار بافتن فرش، برای آنکه این دست باف آماده بهره برداری یا عرضه ببازار گردد اقدامات تکمیلی بشرح زیر بر روی آن انجام می گیرد.الف- فرش را از دار بریده بر روی زمین صاف یا تختگاهی که بدین منظور...

انار

انار

انار

درختی است کوچک دارای برگهای ریز و گلهای سرخ رنگ، در ایران در نقاطی که زمستان سخت نباشد رشد می کند و به ثمر می رسد. درخت آنرا"انار بن" یا"نار بن" یا"نار بیخ" گویند. میوه این درخت درشت و دانه دار است و ...

انحصار

انحصار

محدود ساختن. اصطلاحی است اقتصادی به این معنی که فردی یا کشوری خرید یا فروش یا امتیازی را منحصر به خود یا فرد دیگر یا موسسه یا کشوری می نماید. معمولا کشور ها کالاهایی را در انحصار خود میگیرند که کم و ز...

انحصارگر

انحصارگر

کسی است که فکر یا کالایی درا برای خود محدود می سازد و اجازه دخالت در آن به دیگری نمیدهد. او این کار را با تدوین مقدماتی و مساعد نمدن محیط انجام میدهد. در اقتصاد و بازار انحصار گر کسی است که خرید یا فر...صفحه 17 از 227 صفحه