بازنشانی

2042 لغت یافت شد.

اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی

یا پرداخت اسنادی. قرار دادی است که به موجب آن بانک باز کننده اعتبار که در مورد صادرات این بانک در کشور وارد کننده کالا است متعهد می شود بدستور و به حساب خریدار کالا در قبال تسلیم مدارک و اسناد معین به...

اعتبار بانکی

اعتبار بانکی

قدرتی است که بانک ها با اخذ تضمین لازم برای صرف پول و خرید کالا در داخل و خارج از کشور به مشتریان خود در قبال دریافت کارمزد اعطاء نمایند اعتبارات بانکی،کوتاه مدت و دارای سررسید و از نظر مبلغ محدود و م...

اعتبار شرط قرمز

اعتبار شرط قرمز

اعتبار اسنادی است که بانک اعتبار دهنده موافقت می نماید تا بهای کالا بدفعات قابل دریافت باشد. چون این شرط در برگ های گشایش اعتبار با مرکب قرمز بر روی اوراق قید می گردد لذا آن را "اعتبار شرط قرمز" نامند...

اعتبار گردان

اعتبار گردان

چنانچه گیرنده اعتبار از بانک ها ،قصد خرید های متعدد داشته باشد مشروط بر آنکه شرایط کلیه معاملات یکسان و فروشنده کالا ها نیز یک شخص باشد اعتبار گردان به او اعطاء می شود. چنین اعتباری را بانک ها بمنظور ...

اعتبارات اسنادی-انواع

اعتبارات اسنادی-انواع

اعتبار اسنادی دارای انواع زیر است: یکم: از لحاظ برقراری اعتبار که بر دو گونه می باشد: الف- "اعتبار قابل برگشت" که بدستور خریدار کالا نیز باطل می شود و خود بر دو نوع است: 1- "قابل انتقال" 2- "غیر قابل ...

اعتبارنامه

اعتبارنامه

وسیله ایست برای ایجاد تسهیل در امر تجارت بویژه تجارت خارجی به عبارت دیگر اعتبار نامه سندی است که بانک صادر می کند و در آن به بانک کارگزار خود دستور می دهد که مبلغ معینی را به شخص ثالثی پرداخت نماید ای...

افسار شتر

افسار شتر

افسار شتر

نوار نازکی است از جنس قالی یا گلیم یا زیلو.آن را که ساربانان به گردن یا جهاز شتر می بندند به صورت باریک و بلند می بافند و در کار تزیین نیز مورد استفاده قرار میدهند.افسار شتر را بیشتر مانند نوعی گلیم ک...

افسانه و نقش آن در طراحی و بافت فرش

افسانه و نقش آن در طراحی و بافت فرش

افسانه و نقش آن در طراحی و بافت فرش

افسانه اگرچه خود پدیده ای است خیالی و غیر واقعی اما از واقعیات ذهنی انسانها سخن می گوید و جزئی از حقایق زندگی آنها شده است.افسانه نتیجه تصورات و خیالات افرادی است که آن را بیان می دارند اعم از آنکه اب...

افغانستان و فرشبافی

افغانستان و فرشبافی

افغانستان و فرشبافی

افغانستان در آسیای غربی واقع شده و به دریا راه ندارد و محدود است از شمال به جمهوری تاجیکستان و از غرب به ایران از شرق و جنوب به پاکستان و از شمال به چین.این کشور کوهستانی است و جبال هندوکش با حداکثر 1...صفحه 15 از 227 صفحه