بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

استاندارد کردن

استاندارد کردن

یا " کنترل کیفی " مشخص ساختن شکل، ابعاد ، مواد، عیار، کیفیت، نمونه و سایر خصوصیات یک کالا یا خدمت و تعیین ارزش جزء و کل آن به نحوی که تولیدکننده یا فروشنده و خریدار، بهنگام رویت آن را با مشخصات مورد ن...

استعداد بومی

استعداد بومی

آمادگی طبیعی و عادی. آنچه که افراد یک کشور یا یک قوم یا گروه ذاتا توانمندی قبول یا انجام آن را دارند.

استو

استو

تیرک های طرفین دار قالی یا زیلو(راست رو،چپ رو) که سردار و زیردار بر آنها مستقر می شود. این اصطلاح در کاشان و حومه آن بیشتر رایج است.

اسعار

اسعار

جمع"سعر"بمعنی نرخ،نرخ هر چیز که فروخته شود،ارز.

اسلیم

اسلیم

جوانه هایی را گویند که روی ساقه و شاخه ها برای تزیین نقش فرش بوجود می آید.ممکنست اصطلاح"طرح اسلیمی"که نام طرحی با خطوط منحنی ودوار در فرش است مصغر کلمه"اسلامی"باشد. این احتمال بدان جهت داده می شود که ...

اسناد بازرگانی

اسناد بازرگانی

اسنادی است که بموجب قانون تجارت در روابط و معاملات بازرگانی برای تسهیل این امور معمول و متداول است. این اسناد در نتیجه داد و ستد بازرگانی صادر و بین صادر کننده و افراد طرف حساب دست بدست می شود،این افر...

اسناد حمل

اسناد حمل

نوعی"اسناد بازرگانی" است که در معاملات و سایر تشریفات مربوطه مورد استفاده قرار می می گیرد.این اسناد حاکی از حمل یا ارسال کالا از مبداء برای خریدار می باشد و حتی قبل از ورود کالای مورد نظر ممکن است بر ...

اسید

اسید

جسمی است که در حرارت معمولی بصورت مایع می باشد،اسیدها بجهت داشتن یون هیدروژن ترش مزه اند و رنگ آبی "تورنسل" را که از تخمیر گلسنگ ها بدست می آید قرمز می کنند.از جمله خواص اسیدها آن است که در آب حل می گ...

اسید ازتیک

اسید ازتیک

یا"اسید نیتریک"صفحه 13 از 228 صفحه