بازنشانی

2046 لغت یافت شد.

ارز یاب

ارز یاب

یا " مقوم" کسی است که ارزش چیزی را معلوم کند.ارزیابی نیز همچون سایر رشته های شغلی به شاخه ها و تخصص های گوناگون تقسیم می گردد.که از جمله اند: کارشناسان یا ارز یابان امور صنعتی،بازرگانی، فرش، حسابداری ...

ارز-انواع

ارز-انواع

ارز دارای انواع است و برخی از آن به شرح زیر می باشد:الف-از لحاظ اعتبار:1- "ارز معتبر": که دارای اعتبار نسبتا ثابت و پایدار است.2- ارز غیر معتبر: که اعتبار ثابت و مطمئنی ندارد.ب- از جهت رسمیت:1- "ارز ر...

ارزش

ارزش

بها، ارج، ارزیدن، نرخ.ارزش یک کالا در بازار وجهی است که خریدار در برابر دریافت آن به فروشنده می پدازد نظر دانشمندان اقتصاد پیرامون تعیین ارزش یک کالا متفاوت است برخی از این نظریات عبازت اند از: الف- ا...

ارزش اسمی

ارزش اسمی

بهایی که در روی اوراق بهادار مانند سهام، اوراق قرضه، سند رهنی، اسنام وام و مانند آن نوشته میشود. این ارزش ممکن است از قیمت خرید و فروش آن در بازان کمتر یا بیشتر باشد.

ارزش افزوده

ارزش افزوده

مبلغی است که به ارزش مواد خام برای تبدیل آن به کالای ساخته یا نیم ساخته افزوده می گدد زیرا مواد خام و اولیه پس از آن که تبدیل به کالا شد خود بخود بر ازش آن افزوده می شود.بطور مثال چنانچه ارزش یک کیلو ...

ارزش متوسط

ارزش متوسط

چنانچه برای یک جنس بهای گوناگون تعیین شود متوسط این قیمت ها را " ارزش متوسط" نامند.

ارزش نوری رنگ

ارزش نوری رنگ

یا " نورانیت رنگ"

ارزش واحد

ارزش واحد

قیمت واحد هر کالا.د فرش معمولا واحد " متر مربع" است."ذرع، گز" نیز در قدیم در داخل کشور و بندرت در خارج از آن مورد استفاده به عنوان واحد اندازه گیری قرار می گرفته است.در برخی بافته ها چون "پشتی" ارزش و...

ارزیابی

ارزیابی

تعیین ارزش یک کالا یا دارایی یا خدمات یا برآورد خسارت یا نقص که بکسی یا کالایی وارد می گردد و بررسی آن و اظهار نظر در تعیین ارزش آن کالا یا دارایی یا خسارت و نقص.هنگام ارزیابی فرش ارزیاب بعنوان زیر تو...صفحه 11 از 228 صفحه