خانه ابریشم
مدیر: امیر حسین ارمی
تهران
تهران
زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، مرکز خرید پالادیوم
ایران

تلفن ثابت:

+982122668443

تلفن همراه:

+982122668443

نمابر:

+9821123456789

www.eramirugs.com

House Of Silk

Amir Erami

Manager:

Tehran
Tehran
Palladium Mall, Moghaddas Ardebili Ave., Zaferaniyeh
Iran

+982122668443

Tel:

+989121519572

Mobile:

+9821123456789

Fax:

www.eramirugs.com

بازگشت