شادروان حاج حسن بلندیان

شماره رویداد: 16

تاریخ ثبت: 1398/06/11

کاربر
وارد نشده
نام و نام خانوادگی
وارد نشده

شروع

01/ 01/ 1306
22/ 03/ 1927

پایان

24/ 08/ 1386
15/ 11/ 2007
نوع رویداد زندگی نامه
عنوان: شادروان حاج حسن بلندیان
چکیده زندگی نامه

رویداد تولد در تاریخ 01/ 01/ 1306 (22/ 03/ 1927)در ساعت 00:00:00 شروع و در تاریخ () در ساعت 00:30:00 به پایان رسید.

حاج حسن بلندیان در سال 1306 در قم دیده به جهان گشود.


رویداد درگذشت در تاریخ 01/ 01/ 1372 (21/ 03/ 1993)در ساعت 23:30:00 شروع و در تاریخ () در ساعت 00:00:00 به پایان رسید.

حاج حسن بلندیان در سال1372 به دیار باقی شتافت.


رویداد چکیده زندگی نامه در تاریخ 24/ 08/ 1386 (15/ 11/ 2007)در ساعت 10:30:00 شروع و در تاریخ () در ساعت 11:00:00 به پایان رسید.

این شرح حال در کتاب ویژه چهارمین نمایشگاه فرش دستباف قم به چاپ رسیده است.